Ännu en onsdag

Ytterligare en position med sålda CFD-kontrakt då trendindikatorn fortfarande säger ned och det var onsdag igår. Totalt har Onsdagsfonden nu sålt 139 kontrakt till ett värde av 125.000 kr. Värdeutvecklingen har varit synnerligen positiv, men fondinnehavet är förstås nu mycket känsligt för indexuppgångar. Till exempel så skulle en uppgång för OMXS30 till 884 innebära att värdeökningen sjönk från 14% till 5%. Det skulle bli en kraftig värdeminskning (drawdown), vilket man måste acceptera för möjligheten till fortsatt vinstutveckling. Drawdowns beräknar man utifrån en kurva över värdeutvecklingen, vilken för Onsdagsfonden ser ut så här.

Värdeutveckling Onsdagsfonden

Värdeutveckling Onsdagsfonden

Hur stor är då fondens risk idag? För tre av positionerna så ligger exitnivån, alltså den nivå på OMXS30 där jag avyttrar positionerna, under ingångskurs, vilket innebär att risken i teorin är 0. Med risk menar jag då risken för förlust. I praktiken finns det förstås en risk för förlust, om index skulle rusa uppåt och blåsa förbi mina exits. Då skulle jag få en förlust på grund av att jag inte kan avyttra till den kurs jag vill utan får acceptera en sämre.

För de två övriga positioner så har jag idag en sammanlagd risk på 4,3% av fondvärdet. Om index skulle gå upp till exitnivåerna så skulle Onsdagsfonden alltså förlora så mycket. Det är med andra ord inte 125.000 kr jag riskerar, utan max 2,5% av fondvärdet i varje position eller 7,5% av fondvärdet för alla positioner. Det är riskkontroll i praktiken. Att resultatet svänger skulle med en traditionell analys sägas utgöra en hög risk, men det är i mina ögon irrelevant. Vad som räknas är förmågan att generera avkastning och att kontrollera värdeminskningar (drawdowns) genom riskhantering.

En trendföljande strategi drar nytta av kurssvängningar och blir därför automatiskt påverkad av dem resultatmässigt. Det är något som man som andelsägare i en trendföljande fond måste vara beredd på att klara av, att man under kortare tider kan få se en väldigt god värdeutveckling snabbt minskas. Det sker framför allt vid trendomslag eller stillastående marknader med slagig utveckling. Vad man inte ska behöva se är en lång period av värdeminskning, som man får med en vanlig aktiefond i nedtrend. Drawdown för en trendföljande fond ska generellt återhämtas ganska snabbt, när fondinnehavet anpassats till en ny trend.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Det kan svänga fort

Onsdagsfonden har nu tagit fyra positioner under fyra veckor av nedåtriktad börstrend, vilket innebär att värdet svänger ganska så rejält efter hur börsen rör sig. Stora svängningar är lika med hög volatilitet, något som traditionellt ses som synonymt med hög risk. Om OMXS30-index skulle studsa upp med 5% från gårdagens slutkurs skulle Onsdagsfondens avkastning sjunka från 13% till drygt 5%. En kraftig nedgång, men fortfarande en mycket god utveckling på bara en dryg månad. Vid en sådan uppgång skulle också tre av fyra positioner ha avslutas då nivåer för exits träffats, och framtida svängningar skulle reduceras radikalt.

Att hantera risk innebär för mig att se till att snabbt stänga positioner som utvecklas dåligt, och att vara aktsam med sitt kapital. För att uppnå resultatmålet måste förlusterna minimeras och vinsterna tillåtas växa. Och för att vinsterna ska kunna växa måste jag vara beredd att ge tillbaka en del av dem. Därför är det ofrånkomligt med svängningar.

Mitt mål är att uppnå 20% avkastning på ett år. Under den perioden kan alltså resultatet pendla en del, men fondspararen ska vara trygg i att uppnå avkastningsmålet över året som helhet. Hög volatilitet säger ju bara att det är svårt att prognostisera framtida värdeändringar. Det är i mina ögon ingen risk i sig, så länge resultatet utvecklas positivt på årsbasis. Den största risken, förutom att modellen skulle ge undermålig avkastning över ett år, är kraftiga värdeminskningar från en toppnivå till en bottenivå på avkastningskurvan, så kallade drawdowns. Ju större drawdown desto större risk, för det innebär att man det krävs mer för att komma upp till en förväntad avkastning igen, och det tär dessutom på kapitalet. För att uppnå avkastning måste man tolerera risk brukar det heta, och det här är precis vad det handlar om. För att vara med om ännu högre avkastning i Onsdagsfonden måste man vara beredd att tolerera ett hack i kurvan på till exempel från 13% till 5% som jag nämnde inledningsvis. Ett av mina mål är att minimera drawdowns för Onsdagsfonden, men det är omöjligt att eliminera dem.

Placeringsstrategin gör att Onsdagsfonden är ganska aggressiv i trender, särskilt när index huvudsakligen rör sig brant i trendens riktning utan några större rekyler. Modellen signalerar om ny position varje vecka i en stabil trend, och så länge utvecklingen går åt rätt håll så tillåter reglerna mig att ta den. Skulle börsen gå mot motsatt håll än bedömd trend så kommer mina riskbegränsningar att aktiveras och dra ned på insatsen alternativt nolla den helt. När börsen står mer och stampar eller rör sig lugnare kommer också Onsdagsfonden att bli mer defensiv.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Månadsuppföljning juni 2008

Tiden går snabbt och Onsdagsfonden har redan varit igång en månad. Värdeökningen blev 12,7%, en väldigt bra siffra. Under månaden har OMXS30 haft en starkt negativ utveckling, vilket gynnat fondens positioner i sålda CFD:s. När börsen rör sig i en entydig riktning som stämmer överens med min trendindikator så ska Onsdagsfonden gå riktigt bra, och det har den verkligen gjort nu. Det kommer månader med betydligt blygsammare värdeökningar och enstaka månader med mindre värdeminskningar, när trenden är inne i ett omslagsläge, är diffus eller slagig. Över ett år är målet minst 20% värdeökning som jag skrivit tidigare.

Som jag också skrivit tidigare håller jag noga koll på risknivåerna, så att jag inte tar för många och för stora positioner. Ju större risk jag tar desto större värdeökning får jag när allt går bra, men det motsatta gäller förstås också, att fonden blir mer utsatt när marknaden går mot positionerna. Jag kommer att dra ned på risknivån något i takt med att fondkapitalet ökar.

Avslutningsvis är det viktigt att vara medveten om att värdeökningen endast är på papperet. Jag riskerar en del av uppnådda vinster för att få chansen att utöka dem. Om börsen skulle vända upp kraftigt kommer fondresultatet att kortsiktigt försämras ordentligt. Till exempel skulle en uppgång till nuvarande exitnivå  ( OMXS30 908 ) innebära att värdeökningen sjönk till mer modesta 3,5%. Förvisso också en rätt bra siffra om man översätter den till årsavkastning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

När tar man hem vinster?

En ytterst viktig komponent i en placeringsstrategi är att bestämma när man ska ta hem en vinst, att ha en metod för exits. Gör man det för tidigt riskerar man att missa uppgången i en lång upptrend, gör man det för sent så kan en pappersvinst sluta med ett högst mediokert plus.

Som alltid gäller att exits ska designas med hänsyn till övriga delar i strategin. För mig som trendföljande placerare är det viktigt att ge positionerna utrymme att röra sig och inte ta hem vinster för tidigt. En paradox är att för att ha chansen att hänga med på större vinst så måste jag vara beredd att förlora en del av vinsten.

För Onsdagsfonden så har jag en exitmodell där jag använder mig av en glidande exit. Den aktiveras i samma ögonblick som jag tar positionen och blir då min initiala exit eller stop loss. I takt med att kursen utvecklas i en för positionen förmånlig riktning så flyttas exiten upp (eller ned), men endast i den riktning som är positiv för positionen. Jag flyttar alltså aldrig ned en exit om jag köpt en aktie eller ett index. Den kommer att stå still eller flyttas upp.

Jag räknar med att min strategi för att ta position (entry) i 50% av fallen ger ett positivt resultat, d.v.s. kursen rör sig på ett sätt som är fördelaktigt. Jag vet ju alltid vad min initiala risk, R, är. Därför inser jag att jag måste satsa på vinster som minst är två gånger den initiala risken, eller 2 R. Detta sätt att tänka i risk/reward var för mig helt banbrytande och gör att jag inte längre tänker så mycket på aktien/indexets pris, utan fokuserar på risk och möjlig vinst. Återigen har jag Van Tharp att tacka för detta! 🙂

När jag uppnått en vinst på 2 R så kommer jag att snäva till exiten så att jag ger upp mindre del av vinsten innan jag stänger positionen. Vid en vinst på 3 R snävar jag till exiten ytterligare. Att komma upp i en vinst på 3 R kan kräva en rätt god utveckling. De positioner jag tagit hittills i Onsdagsfonden har utvecklats väl, men är fortfarande strax under 2 R. Det är ju beroende av vad R är. en högre volatilitet när jag tar positionen ger ett högre värde på R. Det vore frestande att stänga positionerna nu när jag har en fin vinst, men då skulle jag som sagt löpa risken att den negativa trenden fortsätter ännu ett tag och ge upp chanserna till större vinster. Så jag följer strategin och är fullt införstådd med att upparbetade vinster kan komma att minskas en hel del. Det är ett pris jag är villig att betala, och jag kan på detta sätt lämna känslorna utanför placeringsbesluten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Resultat sent omsider

Nu är fondresultaten äntligen uppdaterade till och med i fredags. Jag tänker kommentera utvecklingen månadsvis, för att undvika att fastna i dagliga ”ups and downs” som jag skrivit tidigare. Återkommer därför i morgon kväll med analyser.

Veckoslut har det i vart fall varit, så jag publicerar en graf över OMXS30 i veckodiagram, som visar att den negativa trenden fortsätter. Det säger inte med säkerhet att börsen fortsätter ned, men betyder att jag placerar för att dra nytta av kursnedgång så länge den negativa trenden består.

OMX veckodiagram

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Går det för bra?

Jag startade Onsdagsfonden när börsen var på väg ned och fallet har verkligen accentuerats de senaste dagarna. Fondresultatet har därmed verkligen fått en strålande utveckling på kort tid, men jag känner att det är otroligt viktigt att inta en ödmjuk inställning. Det är inte bara tur och inte bara skicklighet, utan mest en tillfällighet att börsen fortsatte i en markant nedåtriktad trend vartefter jag tagit positioner. Det är i tydliga trender som fonden ska gå bäst och det gör den nu. Det hade lika gärna kunnat vara ett läge där börsen rört sig försiktigt eller fram och tillbaka.

Vad som är riktigt viktigt är att alltid följa upp resultaten med ett kritiskt öga. Dagsutvecklingen ska man inte dra några växlar på, det kan som jag skrivit tidigare svänga ordentligt inom marknadsbruset. Mer betydelsefullt är att se hur risknivån ter sig i takt med att fler positioner tas. Just nu har jag tre positioner som tillsammans gör att fondvärdet svänger påtagligt i takt med att börsen gör det. Svängningar är ju lika med risk, men en viss risknivå måste jag och är jag beredd att acceptera för att nå resultat. Jag har ju regeln om att max riskera 2,5% av kapitalet per position och max 7,5% av kapitalet totalt. I och med att börsen utvecklats i en för positionerna gynnsam riktning så har risken i fonden snabbt sjunkit efter varje position.

Naturligtvis är det roligt idag när fonden ökar med dryga 5% i värde när OMXS30 sjunker med 3,3%, men lika tråkigt kommer det att vara när index går upp. Placeringsstrategin gör att jag kan hålla känslorna utanför, men det finns all anledning att fortlöpande utvärdera utvecklingen och svängningarna och kanske skruva på vissa parametrar vid behov. Spontant känner jag redan nu att fonden kanske tar något för stor risk per position och även totalt. Det är en följd av att jag använder relativt litet kapital; hade jag haft större kapital eller förvaltat andras pengar i en ”riktig” fond hade nivåerna definitivt varit lägre.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Benchmark II: Avanza Zero with a twist

Funderade i natt (!) på ytterligare ett benchmark, som addresserar knepigheten med att veta hur man ska hantera ett vanligt fondsparande. Jag kommer därför att starta upp ytterligare ett fiktivt fondsparande, där man månadsparar 1.000 kr men där man i övrigt följer Onsdagsfondens regler om entry, position sizing och stoppar. När trendindikatorn säger positiv trend så kommer jag alltså att köpa andelar i Avanza Zero till ett antal som bestäms av aktuell risk, det blir en unik position. När en stopp för en position träffas kommer den att säljas. Om trenden är negativ så köper jag inga andelar utan lägger månadssparandet i ett bankkonto.

På detta sätt får jag testa min tes om att det ska löna sig bättre att aktiv förvalta sitt fondsparande med tydliga och enkla regler, än att fortsätta spara oavsett börsutveckling. Konceptet blir som sagt väldigt likt det för Onsdagsfonden, det är instrumentet som skiljer: en indexfond istället för CFD. Jag har här nackdelen att inte kunna utnyttja negativa trender mer än till att samla bankränta. Men om det blir en lyckosam utveckling så har jag visat på ett konkret och tydligt sätt att hantera fonder på i olika börsklimat, till skillnad från fondbolagens standardråd om att ”fortsätt spara för att jämna ut inköpskurserna”, ”se över din risknivå”, och ”spara på lång sikt”.

Denna ”OnsdagsAvanza”-fond startade igår med en månadsinsättning på 1.000 kr som gick in på ett vanligt bankkonto med 4% ränta då trenden är negativ. Återkommer med uppföljning precis som för Onsdagsfonden och benchmark.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

”Let the trend be your friend”

I gott sällskap med många andra bygger jag mina placeringar på trend, där jag tar position i trendens riktning. ”Let the trend be your friend” är ju ett gammalt ordstäv inom finansområdet. Trend following eller trendföljning är ett gammalt vedertaget begrepp inom trading. Men vad är egentligen en trend, vad innebär de, finns det något vi kan kalla trender överhuvudtaget och går det att handla på?

Den vetenskapliga synen på börsen får nog sägas i huvudsak stödja den effektiva marknadshypotesen, EMH, i olika grader. Som jag tidigare skrivit så innebär EMH att det är omöjligt att över en längre tid uppnå bättre avkastning än index, eftersom all information är avspeglad i kurserna och trender bara är slumpmässiga. Jag har vare sig kompetens eller empiriska bevis för att motsäga EMH, men min marknadstro är att marknader inte är helt effektiva. Människan har ett så starkt inbyggt flockbeteende och är inte alltid rationell. Därför uppstår det trender och ibland bubblor. Till exempel IT-bubblan, 1500-talets tulpanlökshysteri i Holland, modeskiftningar, växthusdebatten, hög- och lågkonjunkturer, oljepriset. Det finns också många framgångsrika trendföljare, vilket EMH-anhängare skulle avskriva som ett utslag av slump. Slänger man in 100 apor i ett rum med skrivmaskiner under 20 år så finns det alltid en sannolikhet att någon skulle författa en Shakespeare-pjäs…

Att det finns trender är en sak, men hur ska man veta att man är mitt inne i en trend? Det avgörande är förstås att man har något hyggligt objektivt sätt att mäta en trend på. En del trender kan man fånga med blotta ögat, t.ex. diagram, löpsedlar i tidningar, skyltfönster etc. Andra är mer sublima och underliggande, vilket gör de svårare att följa. Trender kan också vara av olika längd: på aktiemarknaden är en klassisk uppdelning av trend primär, sekundär och tertiär. Men när vet man om en trend är det ena eller det andra?

Svaret på den frågan beror för min del på hur jag ser på en trend. För mig innebär en trend på börsen att sannolikheten för att en position i trendens riktning utvecklas positivt är större än att den utvecklas negativt. Inte nödvändigtvis vecka för vecka eller dag för dag, men så länge trenden är intakt så har positionen större sannolikhet att öka i värde. Kan jag då komma in i ett läge när det fortfarande finns utrymme för trenden att fortsätta bör jag ha god möjlighet att systematiskt uppnå vinster. Därför spelar det för mig inte så stor roll hur lång- eller kortvarig en trend är, även om möjligheten att gå med vinst naturligtvis ökar ju länger trenden pågår.

En trend på börsen kan man identifiera på många olika sätt: trendlinjer, glidande medelvärden, ADX, visuell inspektion etc. Det finns ingen ultimat metod som signalerar trend på bästa sätt, lika lite som det finns ”säkra” indikatorer som flaggar för att en trend är över eller på väg att starta. Grundkravet för en trend är att ett aktiepris eller index över tiden ska röra sig åt något håll. Ibland bildas bottnar på högre och högre nivå, vilket talar för en upptrend, men ibland är det svårt att se några bottnar utan priset bara ramlar vidare uppåt.

Min metod för att identifiera trenden är enkelt. Jag utnyttjar ett knippe av glidande medelvärden och studerar sedan dem både i dagsdiagram och veckodiagram. När båda diagrammen signalerar trend så anser jag att det finns en tydlig trend, utan att därför veta hur länge den kommer att pågå. Jag har då min setup klar och kan ta position i trendens riktning varje onsdag. Jag kommer inte att vara med från lägsta pris i en upptrend eller sälja till högsta pris, men utnyttja trenden till att regelbundet köpa dyrt och sälja dyrare.

Som jag tidigare nämnt så tror jag inte att jag är direkt bättre än någon annan på att identifiera trender. Men jag har en plan för hur jag ska agera om jag bedömt trenden rätt (”let your profits run”) och när jag bedömt den fel (”cut your losses short”). Med ett effektivt utnyttjat kapital är min tro att jag ska kunna utnyttja trender, men det återstår att bevisa. Onsdagsfonden är ett sätt att testa min hypotes under verkliga förhållanden.

Naturligtvis kan det vara så att min hypotes om trender är fel och/eller att trender inte uppstår på ett sådant sätt att det över tiden går att utnyttja dem. En annan möjlighet är att trender existerar, men att man måste agera annorlunda för att fånga dem. Det återstår att se när jag fått mer långsiktiga resultat. Jag välkomnar också synpunkter från andra, oavsett om man tillämpar trendföljande handel eller inte.

I den finansiella världen finns det starka och delade åsikter om trendföljning och dess användbarhet. En tung kritiker mot trendföljning är Victor Niederhoffer, med en intressant artikel. En stark förespråkare är turtletrader.com med Michael Covel i förgrunden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
, ,

Första uppföljningen

Börsen tar ett glädjeskutt upp och min korta position minskar i värde. Jag skulle förstås ljuga om jag sa en dags utveckling inte påverkar mig, självklart hade det varit roligare med en flygande start för fonden. Men mitt mål är att lämna känslorna utanför och ta förluster med samma disciplin som vinster. Därför försöker jag låta bli att känna glädje eller sorg över börsens svängningar, utan fokusera på vad som händer och agera därefter.

Även i en tydlig trend så kommer det ju att finnas mer eller mindre långvariga rekyler, och ibland kommer man att råka ut för det faktum att det man trodde var en tydlig trend i själva verket inte alls var så tydligt, eller att man i värsta fall placerade strax innan ett trendbrott. Det är då det är så viktigt med position sizing och stoppar, så att man inte dränerar sitt kapital respektive hänger kvar i förlustgivande positioner.

Det känns rätt skönt att inte behöva sitta och ”önska ned” börsen bara för att jag skulle tjäna på det, utan istället veta att går det mig emot så vet jag exakt när jag ska kliva av och sedan satsa på nya tåg.

Om strategin leder till förväntade positiva resultat eller inte är omöjligt att utvärdera förrän det gått åtminstone tre månader som jag skrivit tidigare.

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Trist börs

Nedgång i amerikanska sysselsättning och nu högre svensk inflation än väntat. Inte konstigt att börsen blir sur. Att konjunkturcykler fortsätter att vara en del av vår vardag känns ganska lätt att förstå när det är så uppenbart hur faktorer adderar ihop beroende på ”sentiment”. Har minussidan börjat få grepp om analytiker och stora aktörer så blir det lätt så att alla nyheter tolkas negativt och att det bara kan gå åt ett håll. Så börjar de stora förvaltarna av pensionsfonder att ändra sina portföljer och hjulet spinner vidare åt det ena eller andra hållet. Gruppsykologi och flockbeteende är något som utmärker mänskligheten och det sätter förstås sina spår på de marknader vi konstruerar.

För oss som investerar eller tradar på börser så är ju trender oftast något positivt, så flockbeetendet är något vi kan vända till vår fördel. Men om vi inte utnyttjar möjligheten att utnyttja även nedgångsfaser så blir ju förstås läget ett annat. Nedgång är ju lika naturligt som uppgång så man beskär sin potential rätt ordentligt om man placerar i positioner som bara går bra i en uppåttrend. Ett alternativ är förstås att istället söka diversifiering, med råvaror, räntor och valutor.

Med onsdagsfonden siktar jag på att utnyttja trenden, oavsett om den är positiv eller negativ. Däremot är ett framtida mål att utöka antalet marknader jag handlar på för kunna dra nytta av fler trender. En marknad är ju inte särskilt ofta i en tydlig trend och därför behövs det flera att välja mellan för att dra full nytta av en trendföljande strategi. Ju mindre beroende till varandra marknaderna har desto bättre.

Oavsett om det blåser snålt på börsen eller klackarna slår i taket så kan det vara bra att se i backspegeln ibland. Inte för att det förflutna skulle styra framtiden, utan för att ge ett perspektiv på det som sker just nu och få en att inse att det har gått ned och upp även tidigare.  Ibland kan man också få en aha-upplevelse av ”the big picture”!

OMX veckodiagram

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,