Ännu en onsdag

Ytterligare en position med sålda CFD-kontrakt då trendindikatorn fortfarande säger ned och det var onsdag igår. Totalt har Onsdagsfonden nu sålt 139 kontrakt till ett värde av 125.000 kr. Värdeutvecklingen har varit synnerligen positiv, men fondinnehavet är förstås nu mycket känsligt för indexuppgångar. Till exempel så skulle en uppgång för OMXS30 till 884 innebära att värdeökningen sjönk från 14% till 5%. Det skulle bli en kraftig värdeminskning (drawdown), vilket man måste acceptera för möjligheten till fortsatt vinstutveckling. Drawdowns beräknar man utifrån en kurva över värdeutvecklingen, vilken för Onsdagsfonden ser ut så här.

Värdeutveckling Onsdagsfonden

Värdeutveckling Onsdagsfonden

Hur stor är då fondens risk idag? För tre av positionerna så ligger exitnivån, alltså den nivå på OMXS30 där jag avyttrar positionerna, under ingångskurs, vilket innebär att risken i teorin är 0. Med risk menar jag då risken för förlust. I praktiken finns det förstås en risk för förlust, om index skulle rusa uppåt och blåsa förbi mina exits. Då skulle jag få en förlust på grund av att jag inte kan avyttra till den kurs jag vill utan får acceptera en sämre.

För de två övriga positioner så har jag idag en sammanlagd risk på 4,3% av fondvärdet. Om index skulle gå upp till exitnivåerna så skulle Onsdagsfonden alltså förlora så mycket. Det är med andra ord inte 125.000 kr jag riskerar, utan max 2,5% av fondvärdet i varje position eller 7,5% av fondvärdet för alla positioner. Det är riskkontroll i praktiken. Att resultatet svänger skulle med en traditionell analys sägas utgöra en hög risk, men det är i mina ögon irrelevant. Vad som räknas är förmågan att generera avkastning och att kontrollera värdeminskningar (drawdowns) genom riskhantering.

En trendföljande strategi drar nytta av kurssvängningar och blir därför automatiskt påverkad av dem resultatmässigt. Det är något som man som andelsägare i en trendföljande fond måste vara beredd på att klara av, att man under kortare tider kan få se en väldigt god värdeutveckling snabbt minskas. Det sker framför allt vid trendomslag eller stillastående marknader med slagig utveckling. Vad man inte ska behöva se är en lång period av värdeminskning, som man får med en vanlig aktiefond i nedtrend. Drawdown för en trendföljande fond ska generellt återhämtas ganska snabbt, när fondinnehavet anpassats till en ny trend.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Det kan svänga fort

Onsdagsfonden har nu tagit fyra positioner under fyra veckor av nedåtriktad börstrend, vilket innebär att värdet svänger ganska så rejält efter hur börsen rör sig. Stora svängningar är lika med hög volatilitet, något som traditionellt ses som synonymt med hög risk. Om OMXS30-index skulle studsa upp med 5% från gårdagens slutkurs skulle Onsdagsfondens avkastning sjunka från 13% till drygt 5%. En kraftig nedgång, men fortfarande en mycket god utveckling på bara en dryg månad. Vid en sådan uppgång skulle också tre av fyra positioner ha avslutas då nivåer för exits träffats, och framtida svängningar skulle reduceras radikalt.

Att hantera risk innebär för mig att se till att snabbt stänga positioner som utvecklas dåligt, och att vara aktsam med sitt kapital. För att uppnå resultatmålet måste förlusterna minimeras och vinsterna tillåtas växa. Och för att vinsterna ska kunna växa måste jag vara beredd att ge tillbaka en del av dem. Därför är det ofrånkomligt med svängningar.

Mitt mål är att uppnå 20% avkastning på ett år. Under den perioden kan alltså resultatet pendla en del, men fondspararen ska vara trygg i att uppnå avkastningsmålet över året som helhet. Hög volatilitet säger ju bara att det är svårt att prognostisera framtida värdeändringar. Det är i mina ögon ingen risk i sig, så länge resultatet utvecklas positivt på årsbasis. Den största risken, förutom att modellen skulle ge undermålig avkastning över ett år, är kraftiga värdeminskningar från en toppnivå till en bottenivå på avkastningskurvan, så kallade drawdowns. Ju större drawdown desto större risk, för det innebär att man det krävs mer för att komma upp till en förväntad avkastning igen, och det tär dessutom på kapitalet. För att uppnå avkastning måste man tolerera risk brukar det heta, och det här är precis vad det handlar om. För att vara med om ännu högre avkastning i Onsdagsfonden måste man vara beredd att tolerera ett hack i kurvan på till exempel från 13% till 5% som jag nämnde inledningsvis. Ett av mina mål är att minimera drawdowns för Onsdagsfonden, men det är omöjligt att eliminera dem.

Placeringsstrategin gör att Onsdagsfonden är ganska aggressiv i trender, särskilt när index huvudsakligen rör sig brant i trendens riktning utan några större rekyler. Modellen signalerar om ny position varje vecka i en stabil trend, och så länge utvecklingen går åt rätt håll så tillåter reglerna mig att ta den. Skulle börsen gå mot motsatt håll än bedömd trend så kommer mina riskbegränsningar att aktiveras och dra ned på insatsen alternativt nolla den helt. När börsen står mer och stampar eller rör sig lugnare kommer också Onsdagsfonden att bli mer defensiv.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Månadsuppföljning juni 2008

Tiden går snabbt och Onsdagsfonden har redan varit igång en månad. Värdeökningen blev 12,7%, en väldigt bra siffra. Under månaden har OMXS30 haft en starkt negativ utveckling, vilket gynnat fondens positioner i sålda CFD:s. När börsen rör sig i en entydig riktning som stämmer överens med min trendindikator så ska Onsdagsfonden gå riktigt bra, och det har den verkligen gjort nu. Det kommer månader med betydligt blygsammare värdeökningar och enstaka månader med mindre värdeminskningar, när trenden är inne i ett omslagsläge, är diffus eller slagig. Över ett år är målet minst 20% värdeökning som jag skrivit tidigare.

Som jag också skrivit tidigare håller jag noga koll på risknivåerna, så att jag inte tar för många och för stora positioner. Ju större risk jag tar desto större värdeökning får jag när allt går bra, men det motsatta gäller förstås också, att fonden blir mer utsatt när marknaden går mot positionerna. Jag kommer att dra ned på risknivån något i takt med att fondkapitalet ökar.

Avslutningsvis är det viktigt att vara medveten om att värdeökningen endast är på papperet. Jag riskerar en del av uppnådda vinster för att få chansen att utöka dem. Om börsen skulle vända upp kraftigt kommer fondresultatet att kortsiktigt försämras ordentligt. Till exempel skulle en uppgång till nuvarande exitnivå  ( OMXS30 908 ) innebära att värdeökningen sjönk till mer modesta 3,5%. Förvisso också en rätt bra siffra om man översätter den till årsavkastning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Resultat sent omsider

Nu är fondresultaten äntligen uppdaterade till och med i fredags. Jag tänker kommentera utvecklingen månadsvis, för att undvika att fastna i dagliga ”ups and downs” som jag skrivit tidigare. Återkommer därför i morgon kväll med analyser.

Veckoslut har det i vart fall varit, så jag publicerar en graf över OMXS30 i veckodiagram, som visar att den negativa trenden fortsätter. Det säger inte med säkerhet att börsen fortsätter ned, men betyder att jag placerar för att dra nytta av kursnedgång så länge den negativa trenden består.

OMX veckodiagram

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Går det för bra?

Jag startade Onsdagsfonden när börsen var på väg ned och fallet har verkligen accentuerats de senaste dagarna. Fondresultatet har därmed verkligen fått en strålande utveckling på kort tid, men jag känner att det är otroligt viktigt att inta en ödmjuk inställning. Det är inte bara tur och inte bara skicklighet, utan mest en tillfällighet att börsen fortsatte i en markant nedåtriktad trend vartefter jag tagit positioner. Det är i tydliga trender som fonden ska gå bäst och det gör den nu. Det hade lika gärna kunnat vara ett läge där börsen rört sig försiktigt eller fram och tillbaka.

Vad som är riktigt viktigt är att alltid följa upp resultaten med ett kritiskt öga. Dagsutvecklingen ska man inte dra några växlar på, det kan som jag skrivit tidigare svänga ordentligt inom marknadsbruset. Mer betydelsefullt är att se hur risknivån ter sig i takt med att fler positioner tas. Just nu har jag tre positioner som tillsammans gör att fondvärdet svänger påtagligt i takt med att börsen gör det. Svängningar är ju lika med risk, men en viss risknivå måste jag och är jag beredd att acceptera för att nå resultat. Jag har ju regeln om att max riskera 2,5% av kapitalet per position och max 7,5% av kapitalet totalt. I och med att börsen utvecklats i en för positionerna gynnsam riktning så har risken i fonden snabbt sjunkit efter varje position.

Naturligtvis är det roligt idag när fonden ökar med dryga 5% i värde när OMXS30 sjunker med 3,3%, men lika tråkigt kommer det att vara när index går upp. Placeringsstrategin gör att jag kan hålla känslorna utanför, men det finns all anledning att fortlöpande utvärdera utvecklingen och svängningarna och kanske skruva på vissa parametrar vid behov. Spontant känner jag redan nu att fonden kanske tar något för stor risk per position och även totalt. Det är en följd av att jag använder relativt litet kapital; hade jag haft större kapital eller förvaltat andras pengar i en ”riktig” fond hade nivåerna definitivt varit lägre.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Positiv inledning

Jag tänker i möjligaste mån undvika att kommentera fondens utveckling på dagsbasis, för inom marknadsbruset kan det svänga fort både upp och ned. Men nedgången för OMXS30 har gjort att mina sålda CFD har minskat i värde och fonden därför ökat. Stopparna för varje position har förstås följt index nedåt. Än så länge finns risken att jag stoppas ut med förlust, men den totala risken har minskat från de ursprungliga 2,5% till 1,6% respektive 0,9%. Det gör att det i dagsläget är grönt ljus för nya positioner sett till riskvillkoret.