Varför en onsdag?

En del har säkert reagerat över att jag använder onsdagar som signal för att ta ny position. Mitt bland allt resonemang om placeringsstrategi, position sizing och exits så verkar Onsdagsfonden gå in i marknaden på en höft. Är det verkligen seriöst?

Ja, det är i högsta grad seriöst! Som jag tidigare skrivit så anser jag att entry-delen av en placeringsstrategi, alltså de regler man sätter upp för att ta en position i marknaden, är den minst viktiga. Trots alla hoppingivande böcker som skrivits om superindikatorer och fantastiska resultat så är realiteten den att de allra flesta indikatorer ger köp- och säljsignaler med en högst modest träffsäkerhet. Trendföljande indikatorer som glidande medelvärden, MACD etc ger signaler som ligger på runt 40-50%, d.v.s. i nivå med slantsingling. Visst kan det finnas indikatorer som ligger på en högre träffsäkerhet, men dessa uppstår då i gengäld mer sällan och är därför svårare att handla på. Tricket ligger inte att hitta den bästa metoden att avgöra när man ska kliva in på marknaden, utan om att hantera utfallet den ger på bästa sätt.

Marknadsföringen av ”topp-presterande” system för börsen baseras på kurvanpassning och optimering på tidigare data. Om du fått för dig att köpa ett sådant system finner du snart att det inte alls ger den prestanda du fått dig förespeglat. En annan viktigt anledning till att dessa system inte fungerar är att de inte är anpassade för din personlighet, kompetens, kapital och miljö.

För att få en fungerande placeringsstrategi krävs det att man först utgår från vilka mål man har med det och sedan designar ett koncept som passar det. För Onsdagsfonden är det upprepade positioner i trendens riktning, som alla får ganska gott om utrymme att utvecklas (=vida stoploss). 

I mina ögon har jag en bra metod för att analysera trendläget i och med min trendindikator. Den ger entydigt besked om trenden är upp, ned eller obestämbar. Med andra ord så har jag en vettig setup, anpassad till mitt koncept. Sedan finns det en mängd entry-signaler att välja på: skärande medelvärden, break-outs, oscillatorer etc. Men ingen av dem ger som sagt en särskilt imponerande träffsäkerhet. Därför kändes det som slöseri med resurser att brottas med parameterinställningar. Jag har heller ingen tro på att jag ska kunna utveckla en indikator som slår beprövade tekniker. Därför valde jag helt sonika att göra det så enkelt som möjligt: beslut om positioner varje onsdag beroende på vad trendindikatorn säger. På så sätt undviker jag alla möjligheter till optimering eller kurvanpassning, fällor som man annars lätt hamnar i. Förvisso har jag på skoj testat olika dagar att ta position, men det har inte givit någon signifikant skillnad… 🙂

När beslut om position väl är fattat varje onsdag så kliver de övriga delarna i placeringsstrategin in och ser till att jag utnyttjar kapitalet effektivt (position sizing), att jag begränsar och kontrollerar min risk (stoploss) och att jag låter vinsterna växa (exits). Summan av alla dessa delar är oerhört mycket mer betydelsefulla än en enskild köp/sälj-signalgenerator.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Ännu en onsdag

Ytterligare en position med sålda CFD-kontrakt då trendindikatorn fortfarande säger ned och det var onsdag igår. Totalt har Onsdagsfonden nu sålt 139 kontrakt till ett värde av 125.000 kr. Värdeutvecklingen har varit synnerligen positiv, men fondinnehavet är förstås nu mycket känsligt för indexuppgångar. Till exempel så skulle en uppgång för OMXS30 till 884 innebära att värdeökningen sjönk från 14% till 5%. Det skulle bli en kraftig värdeminskning (drawdown), vilket man måste acceptera för möjligheten till fortsatt vinstutveckling. Drawdowns beräknar man utifrån en kurva över värdeutvecklingen, vilken för Onsdagsfonden ser ut så här.

Värdeutveckling Onsdagsfonden

Värdeutveckling Onsdagsfonden

Hur stor är då fondens risk idag? För tre av positionerna så ligger exitnivån, alltså den nivå på OMXS30 där jag avyttrar positionerna, under ingångskurs, vilket innebär att risken i teorin är 0. Med risk menar jag då risken för förlust. I praktiken finns det förstås en risk för förlust, om index skulle rusa uppåt och blåsa förbi mina exits. Då skulle jag få en förlust på grund av att jag inte kan avyttra till den kurs jag vill utan får acceptera en sämre.

För de två övriga positioner så har jag idag en sammanlagd risk på 4,3% av fondvärdet. Om index skulle gå upp till exitnivåerna så skulle Onsdagsfonden alltså förlora så mycket. Det är med andra ord inte 125.000 kr jag riskerar, utan max 2,5% av fondvärdet i varje position eller 7,5% av fondvärdet för alla positioner. Det är riskkontroll i praktiken. Att resultatet svänger skulle med en traditionell analys sägas utgöra en hög risk, men det är i mina ögon irrelevant. Vad som räknas är förmågan att generera avkastning och att kontrollera värdeminskningar (drawdowns) genom riskhantering.

En trendföljande strategi drar nytta av kurssvängningar och blir därför automatiskt påverkad av dem resultatmässigt. Det är något som man som andelsägare i en trendföljande fond måste vara beredd på att klara av, att man under kortare tider kan få se en väldigt god värdeutveckling snabbt minskas. Det sker framför allt vid trendomslag eller stillastående marknader med slagig utveckling. Vad man inte ska behöva se är en lång period av värdeminskning, som man får med en vanlig aktiefond i nedtrend. Drawdown för en trendföljande fond ska generellt återhämtas ganska snabbt, när fondinnehavet anpassats till en ny trend.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Å ena sidan, å andra sidan

Idag hittar jag två artiklar som analyserar den fortsatta utvecklingen för Stockholmsbörsen. Ett mycket bra och intressant exempel på hur man kan komma till två helt olika slutsatser om läget och om vi är nära botten eller inte. Läs Claes Folkmars artikel i E24  och Mikael Vilenius artikel i Dagens Industri.

Det är som sagt svårt att sia, särskilt om framtiden! För min del har erfarenheten den hårda vägen lärt mig att prognoser endast är intressanta som diskussionsunderlag. När det kommer till investering och trading så gäller det att lära känna mekanismerna och inte fäkta sig blå i ansiktet för sin uppfattning, när marknaden går åt andra hållet. En marknad kan gå ned till 0 eller rusa till himlen; det viktiga är att man förvaltar sina positioner så att man inte dras med av strömmen utan smidigt följer den. Därför tror jag på att följa trenden, men också på att skydda och effektivt utnyttja mitt kapital. Inte ens en trendföljare har ju rätt alla gånger! 🙂  I själva verket har vi normalt en ytterst medioker träffsäkerhet. Men av tio affärer kan vi ta sju mindre förluster och ändå gå bra med plus tack vare tre vinstaffärer p.g.a. väl uformade metoder för position sizing, exits och riskkontroll.

Med detta inte sagt att trendföljning är det enda koncept som funkar, självklart finns det många som tillämpar andra strategier och lyckas, till exempel swingtrading och värdeinvestering. Men vad vi alla har gemensamt är att det inte är konceptet i sig och de positioner vi tar som avgör framgången, utan hur vi förvaltar dem. Därför är min åsikt att ett passivt köp-och-behåll över tiden är underlägset aktiv och systematisk förvaltning. Och då menar jag inte vanliga aktiefonders skämt till förvaltning…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Det kan svänga fort

Onsdagsfonden har nu tagit fyra positioner under fyra veckor av nedåtriktad börstrend, vilket innebär att värdet svänger ganska så rejält efter hur börsen rör sig. Stora svängningar är lika med hög volatilitet, något som traditionellt ses som synonymt med hög risk. Om OMXS30-index skulle studsa upp med 5% från gårdagens slutkurs skulle Onsdagsfondens avkastning sjunka från 13% till drygt 5%. En kraftig nedgång, men fortfarande en mycket god utveckling på bara en dryg månad. Vid en sådan uppgång skulle också tre av fyra positioner ha avslutas då nivåer för exits träffats, och framtida svängningar skulle reduceras radikalt.

Att hantera risk innebär för mig att se till att snabbt stänga positioner som utvecklas dåligt, och att vara aktsam med sitt kapital. För att uppnå resultatmålet måste förlusterna minimeras och vinsterna tillåtas växa. Och för att vinsterna ska kunna växa måste jag vara beredd att ge tillbaka en del av dem. Därför är det ofrånkomligt med svängningar.

Mitt mål är att uppnå 20% avkastning på ett år. Under den perioden kan alltså resultatet pendla en del, men fondspararen ska vara trygg i att uppnå avkastningsmålet över året som helhet. Hög volatilitet säger ju bara att det är svårt att prognostisera framtida värdeändringar. Det är i mina ögon ingen risk i sig, så länge resultatet utvecklas positivt på årsbasis. Den största risken, förutom att modellen skulle ge undermålig avkastning över ett år, är kraftiga värdeminskningar från en toppnivå till en bottenivå på avkastningskurvan, så kallade drawdowns. Ju större drawdown desto större risk, för det innebär att man det krävs mer för att komma upp till en förväntad avkastning igen, och det tär dessutom på kapitalet. För att uppnå avkastning måste man tolerera risk brukar det heta, och det här är precis vad det handlar om. För att vara med om ännu högre avkastning i Onsdagsfonden måste man vara beredd att tolerera ett hack i kurvan på till exempel från 13% till 5% som jag nämnde inledningsvis. Ett av mina mål är att minimera drawdowns för Onsdagsfonden, men det är omöjligt att eliminera dem.

Placeringsstrategin gör att Onsdagsfonden är ganska aggressiv i trender, särskilt när index huvudsakligen rör sig brant i trendens riktning utan några större rekyler. Modellen signalerar om ny position varje vecka i en stabil trend, och så länge utvecklingen går åt rätt håll så tillåter reglerna mig att ta den. Skulle börsen gå mot motsatt håll än bedömd trend så kommer mina riskbegränsningar att aktiveras och dra ned på insatsen alternativt nolla den helt. När börsen står mer och stampar eller rör sig lugnare kommer också Onsdagsfonden att bli mer defensiv.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

I betraktarens öga

En intressant del av det mänskliga psyket är viljan att alltid ha rätt och att försöka hitta mönster. Det gäller inte minst inom finansvärlden, där det finns gott om så kallade tekniska analytiker som utifrån gammal kursdata försöker hitta mönster och samband som ska tala om hur börsen kommer att gå framöver. Jag har själv fuskat en hel del inom det området, men förkastat det mesta. Inte för att jag tycker att allt är rappakalja, utan för att beslutet om att ta en position inte är det viktigaste. Som jag skrivit om flera gånger tidigare finns det all anledning att lägga kraft på det man kan styra: exits, position sizing, val av instrument etc. Därmed inte sagt att entrysignalen inte är viktig, men den är inte allt, vilket man gärna förleds att tro när finansnissarna ger råd. När såg du senast en analytiker, mäklarhus eller ett marknadsbrev som rekommenderar köp också skriva ut stop loss, vinstmål och hur mycket man bör satsa..?

Ett problem med teknisk analys, precis som för fundamental analys, är att slutsatserna man drar beror helt och hållet på vem som gör analysen. En artikel i Dagens Industri visar detta med all tydlighet, där Dawid Myslinski från Redeye gör sin tolkning. Det är väldigt intressant att studera kommentarerna, som handlar om allt från att tekniska analys (TA) bara är hokus-pokus till att Dawid räknat eller tolkat fel.

Att presentera sådana här artiklar är förstås medvetet populistiskt, man masserar några mentala ”erogena zoner”. I mina ögon har sådana här resonemang ingen signifikans för de placeringar man gör. Väldigt få, om än någon har över tiden särskilt god träffsäkerhet om hur börsen ska gå de närmaste månaderna. Det vettigaste man kan göra är att utgå från att man inte gissar bättre än slumpen och anpassa sin handlingsplan efter det. Med andra ord, köper man aktier eller en fonder så är sannolikheten att de ska utvecklas väl bara omkring 50%. Då gäller det att snabbt kliva av de köp som utvecklas dåligt och låta vinsterna växa i de köp som går bra.

Till sist konstaterar jag att börsen gör en fullt naturlig rekyl idag, men att avståndet till exits för Onsdagsfonden fortfarande är betryggande. Fonden kommer idag att ta ytterligare en position genom att sälja CFD-kontrakt, eftersom trendindikatorn fortfarande signalerar nedtrend och det är onsdag! Återstår att se om den positionen utvecklas positivt eller inte.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

När tar man hem vinster?

En ytterst viktig komponent i en placeringsstrategi är att bestämma när man ska ta hem en vinst, att ha en metod för exits. Gör man det för tidigt riskerar man att missa uppgången i en lång upptrend, gör man det för sent så kan en pappersvinst sluta med ett högst mediokert plus.

Som alltid gäller att exits ska designas med hänsyn till övriga delar i strategin. För mig som trendföljande placerare är det viktigt att ge positionerna utrymme att röra sig och inte ta hem vinster för tidigt. En paradox är att för att ha chansen att hänga med på större vinst så måste jag vara beredd att förlora en del av vinsten.

För Onsdagsfonden så har jag en exitmodell där jag använder mig av en glidande exit. Den aktiveras i samma ögonblick som jag tar positionen och blir då min initiala exit eller stop loss. I takt med att kursen utvecklas i en för positionen förmånlig riktning så flyttas exiten upp (eller ned), men endast i den riktning som är positiv för positionen. Jag flyttar alltså aldrig ned en exit om jag köpt en aktie eller ett index. Den kommer att stå still eller flyttas upp.

Jag räknar med att min strategi för att ta position (entry) i 50% av fallen ger ett positivt resultat, d.v.s. kursen rör sig på ett sätt som är fördelaktigt. Jag vet ju alltid vad min initiala risk, R, är. Därför inser jag att jag måste satsa på vinster som minst är två gånger den initiala risken, eller 2 R. Detta sätt att tänka i risk/reward var för mig helt banbrytande och gör att jag inte längre tänker så mycket på aktien/indexets pris, utan fokuserar på risk och möjlig vinst. Återigen har jag Van Tharp att tacka för detta! 🙂

När jag uppnått en vinst på 2 R så kommer jag att snäva till exiten så att jag ger upp mindre del av vinsten innan jag stänger positionen. Vid en vinst på 3 R snävar jag till exiten ytterligare. Att komma upp i en vinst på 3 R kan kräva en rätt god utveckling. De positioner jag tagit hittills i Onsdagsfonden har utvecklats väl, men är fortfarande strax under 2 R. Det är ju beroende av vad R är. en högre volatilitet när jag tar positionen ger ett högre värde på R. Det vore frestande att stänga positionerna nu när jag har en fin vinst, men då skulle jag som sagt löpa risken att den negativa trenden fortsätter ännu ett tag och ge upp chanserna till större vinster. Så jag följer strategin och är fullt införstådd med att upparbetade vinster kan komma att minskas en hel del. Det är ett pris jag är villig att betala, och jag kan på detta sätt lämna känslorna utanför placeringsbesluten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,