Placeringsklubb

Placeringsklubben Onsdagsfonden placerar i finansiella marknader som börsindex och råvaror genom att huvudsakligen sälja optioner efter en beprövad placeringsstrategi, Onsdagsfonden Good Options. Till skillnad från aktiefonder, som alltid minskar i värde vid börsnedgångar, är syftet med Onsdagsfonden positiv årlig avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. Målet är 15 % värdeökning per år (före skatt). Så här har det gått sedan 2013:

År Onsdagsfonden SIXRX
2019 +15,1% +35,0%
2018 +12,3% -4,4%
2017 +13,0% +9,5%
2016 +15,4% +9,7%
2015 +22,3% +10,4%
2014 +23,3% +15,8%
2013 +21,6% +28,0%

Du bör ha en tidshorisont på minst 12 månader för dina andelar i Onsdagsfonden. Kortare tid än så innebär risk för att kortsiktiga svängningar dragit ned på avkastningen när du löser in andelar. Men du ska inte känna att du låser dina pengar i flera år. En av Onsdagsfondens hörnstenar är att andelsvärdet ska utvecklas stabilt varje år och att delägare ska kunna lösa in andelar när det passar dem, utan att tvingas avvakta rätt läge på börsen.

Varför en placeringsklubb?

Det finns flera anledningar till att driva en placeringsklubb, till exempel följande:

  • Uppnå god avkastning på sparat kapital och skydda kapital mot börsnedgångar
  • Skapa diversifiering genom att placera i marknader som råvaror, räntor och valutor
  • Få lägre förvaltningskostnader med större förvaltat kapital
  • Uppmuntra social samverkan och närmare kontakt med sparandet
  • Ge framtida möjligheter till ändrad bolagsform med för delägare attraktiva erbjudanden

Hur fungerar placeringsklubben?

Placeringsklubben, liksom till exempel tipsbolag och aktiesparklubbar, är ett enkelt bolag vars verksamhet styrs av ett bolagsavtal som alla delägare godkänt. Onsdagsfonden tillämpar köp och försäljning av andelar likt en aktiefond.

Skatt och deklaration

Varje delägare ansvarar för att deklarera sin andel av placeringsklubbens vinster och förluster i Skatteverkets blanketter K1 och K4, samt betala in skatt. Även om man inte har sålt några andelar under året kommer man att betala skatt på den årliga värdeökningen, som uppnås genom ett stort antal försäljningar och köp.

Man får ett tydligt underlag för deklarationen skickat till sig senast 31 januari varje år. Om man önskar kan man också få likvid motsvarande den upplupna skatten överförd till sig genom att ens andelar inlöses med ett antal som motsvarar skattebeloppet.

Organisation

Placeringsklubbens placeringar sköts av en placeringsansvarig som följer den fastställda placeringsstrategin och rapporterar till delägarna. Placeringsansvarige är klubbens kontaktperson och sköter administration och information till alla delägare. Det finns alltid en vice placeringsansvarig utsedd, vilken har befogenhet att sköta placeringsklubben om placeringsansvarig av någon anledning är oförmögen till det.

Rapporter

Som delägare följer man utvecklingen på webbplatsen www.onsdagsfonden.se. Varje vecka publiceras ett veckobrev om utvecklingen och aktuellt andelsvärde.

Årsredovisning och värdebesked skickas till alla delägare senast 7 januari. Senast 31 januari distribueras underlag för inkomstdeklaration.

Risker

Onsdagsfonden handlar på finansiella marknader där prisutvecklingen beror på många faktorer. Det finns inga garantier för att andelsvärdet kommer att utvecklas positivt varje år.

Värdeutvecklingen kan variera på både kort och lång sikt. I tider av börsuppgång är det inte säkert att Onsdagsfonden kommer att gå bättre än börsindex, då målet är absolut avkastning oavsett marknadsläge.

Tryggheten

Tillgångarna är spärrade för obehöriga uttag. Den fysiska handeln sker på placeringsansvariges depåer, där endast transaktioner för Onsdagsfonden utförs.

Likvida medel på placeringsklubbens depå och konton skyddas av svensk insättningsgaranti.

Delägare har bara insyn i sina egna andelar och transaktioner.

Alla placeringar styrs med en placeringsstrategi som förädlats under många år.

Det finns alltid en vice placeringsansvarig som går in och tar över förvaltning och administration om placeringsansvarig av någon anledning blir indisponibel.

Avgifter

Placeringsklubben har inga fasta avgifter men en ersättning baserad på årlig vinst tas ut. Ambitionen är att ersätta nedlagt arbete och övriga kostnader enligt självkostnadsprincip. Placeringsklubben ska inte drivas i vinstsyfte för egen del.

Insättningar och uttag

Delägare kan när som helst köpa eller begära försäljning av andelar. Köp av andelar sker inom tre bankdagar efter insättning. Försäljning av andelar sker närmast kommande onsdag en månad efter mottagen begäran, med utbetalning inom fem bankdagar efter att andelarna sålts.

Minsta insättning är 100 kr och månadssparande fungerar utmärkt. Du får alltid skriftlig bekräftelse på insättning och andelsköp.

Hur blir jag delägare?

Är du intresserad av att bli delägare gör du på följande sätt.

  1. Meddela placeringsansvarige om ditt intresse av att bli delägare
  2. Ta del av bolagsavtalet
  3. Skicka in ifylld blankett Delägare i Placeringsklubben Onsdagsfonden
  4. Sätt in pengar på klubbens konto.

Varför Onsdagsfonden?

Namnet Onsdagsfonden har sitt ursprung i den portfölj som placeringsansvarige startade 2008. Tanken var redan då att systematiskt använda sig av en placeringsstrategi, där det viktigaste inte är när man köper utan hur mycket man ska satsa och när man ska sälja. För att påvisa hur lite själva köpbeslutet betyder gjordes alla placeringar på onsdagar; en slumpmässigt vald tidpunkt som inte hade något med finansteori eller analytikers rekommendationer att göra. Med tiden förlorade onsdagar sin betydelse som köpbeslut, men namnet har fått hänga kvar som en påminnelse om den grundläggande placeringsfilosofin.