Placeringsklubb

Placeringsklubben Onsdagsfonden placerar i finansiella marknader efter en beprövad placeringsstrategi, Onsdagsfonden Good Options. Till skillnad från aktiefonder, som alltid minskar i värde vid börsnedgångar, är ambitionen för Onsdagsfonden att varje år gå plus oavsett om börsen går upp eller ned. Målet är en årlig värdeökning om minst 15 % (före skatt).

Du bör ha en tidshorisont på minst 12 månader för dina andelar i Onsdagsfonden. Kortare tid än så innebär risk för att kortsiktiga svängningar dragit ned på avkastningen när du löser in andelar. Men du ska inte känna att du låser dina pengar i många år. En av Onsdagsfondens hörnstenar är att andelsvärdet ska utvecklas stabilt varje år och att delägare ska kunna lösa in andelar när det passar dem, utan att tvingas avvakta rätt läge på börsen.

Vi är för närvarande 23 delägare i placeringsklubben. Kontakta mig om du vill ha mer information eller ansöka om delägarskap: placeringsansvarig@onsdagsfonden.se

Varför en placeringsklubb?

Det finns flera anledningar till att driva en placeringsklubb, till exempel följande:

  • Uppnå god avkastning på sparat kapital och skydda kapital mot börsnedgångar
  • Få lägre förvaltningskostnader med större förvaltat kapital
  • Uppmuntra social samverkan och närmare kontakt med sparandet
  • Ge framtida möjligheter till ändrad bolagsform med för delägare attraktiva erbjudanden

Hur fungerar placeringsklubben?

Placeringsklubbar, liksom till exempel aktiesparklubbar och tipsbolag, är enkla bolag vars verksamhet styrs av ett bolagsavtal. Onsdagsfonden tillämpar köp och inlösen av andelar likt en aktiefond.

Delägare kan när som helst köpa eller begära inlösen av andelar. Köp verkställs inom tre bankdagar efter insättning, inlösen vid närmast följande onsdag 30 dagar efter skriftlig begäran. Minsta insättning är 100 kr och månadssparande fungerar utmärkt.

Skatt och deklaration

Deklaration och skatteinbetalningar sköts av placeringsansvarige. Delägare behöver inte själva deklarera för sina andelar i Onsdagsfonden. Istället justeras skatten årligen genom att respektive delägares andelar inlöses med ett antal som motsvarar delägarens upplupna kapitalbeskattning för året.

Organisation

Placeringsklubbens placeringar sköts av en placeringsansvarig som följer den fastställda placeringsstrategin och rapporterar till delägarna. Placeringsansvarige är klubbens kontaktperson och sköter administration och information till alla delägare. Det finns alltid en vice placeringsansvarig utsedd, vilken har befogenhet att sköta placeringsklubben om placeringsansvarig av någon anledning är oförmögen till det.

Rapporter

Som delägare följer man utvecklingen på webbplatsen www.onsdagsfonden.se. Varje vecka publiceras ett veckobrev om utvecklingen och aktuellt andelsvärde.

Årsredovisning sänds ut i januari.

Risker

Onsdagsfonden handlar på finansiella marknader där prisutvecklingen beror på många faktorer. Det finns inga garantier för att andelsvärdet kommer att utvecklas positivt varje år.

Värdeutvecklingen kan variera på både kort och lång sikt. I tider av börsuppgång är det inte säkert att Onsdagsfonden kommer att gå bättre än börsindex, då målet är absolut avkastning oavsett marknadsläge.

Tryggheten

Tillgångarna är spärrade för obehöriga uttag. Den fysiska handeln sker på placeringsansvariges depå, där endast transaktioner för Onsdagsfonden utförs.

Insatta medel på placeringsklubbens depå och konton skyddas av svensk insättningsgaranti.

Delägare har bara insyn i sina egna andelar och transaktioner.

Alla placeringar styrs med en placeringsstrategi som förädlats under många år.

Avgifter

Placeringsklubben har inga fasta avgifter men en ersättning baserad på årlig vinst tas ut. Ambitionen är att ersätta nedlagt arbete och övriga kostnader enligt självkostnadsprincip. Placeringsklubben ska inte drivas i vinstsyfte för egen del.

Hur blir jag delägare?

Är du intresserad av att bli delägare gör du på följande sätt.

  1. Meddela placeringsansvarige om ditt intresse av att bli delägare
  2. Ta del av bolagsavtalet
  3. Skicka in ifylld blankett Delägare i Placeringsklubben Onsdagsfonden
  4. Sätt in pengar på klubbens konto.

Du får alltid skriftlig bekräftelse på insättning och andelsköp.

Försäljning av andelar sker närmast kommande onsdag en månad efter mottagen begäran. Utbetalning sker inom fem bankdagar efter att andelarna sålts.

Varför Onsdagsfonden?

Namnet Onsdagsfonden har sitt ursprung i den portfölj som placeringsansvarige startade 2008. Tanken var redan då att systematiskt använda sig av en placeringsstrategi, där det viktigaste inte är när man köper utan hur mycket man ska satsa och när man ska sälja. För att påvisa hur lite själva köpbeslutet betyder gjordes alla placeringar på onsdagar; en slumpmässigt vald tidpunkt som inte hade något med finansteori eller analytikers rekommendationer att göra. Med tiden förlorade onsdagar sin betydelse som köpbeslut, men namnet har fått hänga kvar som en påminnelse om den grundläggande placeringsfilosofin.