Onsdagsfonden renoverar inför 2021

Det har varit ett utmanande år på många sätt, och även om det känns futtigt att resonera om hur placeringsstrategier fungerat och avkastning som genererats i ljuset av allt mänskligt lidande under pandemin är det trots allt Onsdagsfondens kärna.

För strategin Onsdagsfonden Good Options har det varit ett skitår, som ser ut att sluta på plus/minus 0. Övriga strategier har inte heller haft någon framgång under detta V-formade börsår, med en kraftig, snabb och dramatisk börsnedgång som följdes av en nästa lika kvick och brant uppgång. Det är dags för rannsakan och förbättring av strategierna för att nå ett betydligt bättre resultat 2021.

En problemanalys visar följande:

  • De trendföljande strategierna skyddar kapitalet men förmår inte ge signal om att kliva in i kraftigt översålda lägen där paniken är nära och de sista aktierna ska vräkas ut.
  • Strategierna har inte gett tillräckligt många köpsignaler under en positiv trend, vilket har gjort att kapitalet stått utanför marknaden i för hög grad.
  • Det har saknats en exit som baseras på förvarning om en toppformation, vilket kan skydda kapitalet ännu effektivare.

En styrka i strategierna är exitmetoden, med Chandelierexiten som visat sig fungera väl även i extrema förhållanden.

Jag har de senaste månaderna analyserat problemen och möjliga lösningar. Resultatet är en förfinad placeringsstrategi för aktiv förvaltning av kapital, där man antingen ligger i en aktiefond eller räntefond. Det blir en mer intensiv förvaltning jämfört med tidigare veckouppföljning, där entry/exit-signaler kommer att genereras på dagsbasis, utan att det nödvändigtvis sker förändringar dagligen, eller ens varje vecka eller månad. Det väsentliga är att lägga örat närmare marknaden och vara mer observant på dagliga signaler för att både gå in och kliva ur marknaden.

Trendföljande kommer fortfarande att vara i fokus, men jag låter trendindikatorn träda tillbaka och ersätta den med ett enklare trendfilter i form av 200-dagars glidande exponentiellt medelvärde. I praktiken kommer det inte att göra någon större skillnad. Det bör dock den ännu bättre integrerade momentumindikatorn göra, för att hitta prisvärda entrylägen och signalera om exit. Chandelierexiten kommer att kvarstå i princip oförändrad som en betydelsefull del av exitmetodens skyddande av kapital.

Konkret kommer den aktiva förvaltningsstrategin att redovisas med en svensk aktiefond respektive räntefond och börsens totalindex OMXSPI ligga till grund för placeringsbesluten. Jag kommer att implementera strategin i Onsdagsfonden Good Options för att förbättra resultaten i de marknader den handlar.

Onsdagsfonden Sverige, Råvaror, Emerging Markets och PPM kommer att försvinna, då jag vill lägga mer fokus på en generisk strategi för aktiv förvaltning och själva förvaltningen av Onsdagsfonden Good Options. Innan jul kommer bloggen att städas upp och den modifierade aktiva förvaltningsstrategin att presenteras i detalj. Jag kommer från årsskiftet också att publicera dagliga uppdateringar om vad strategin signalerar, för den som vill följa strategin konkret i närmare detalj och kanske inspireras till att bygga en egen strategi/portfölj.

Uppgörelse med OptionSellers.com

selling options book

Det gör alltid ont när människor och organisationer man sett upp till och inspirerats av sviker. Ett aktuellt exempel är OptionSellers.com, en kapitalförvaltare i USA som läsare av bloggen sett mig referera till ett flertal gånger. James Cordier och Mikael Gross har under många år varit ivriga förespråkare för att sälja optioner som ett sätt att generera avkastning på kapital. Det är något som jag startade med långt innan jag kom i kontakt med OptionSellers.com, men de var avgjort en av pusselbitarna på vägen till att utöka strategin till de amerikanska råvarumarknaderna.

Att sälja optioner är i teorin förknippat med stora risker då förlusterna snabbt kan bli ohanterliga om utvecklingen går kraftigt åt fel håll. Jag har strikta regler för att hålla riskerna under kontroll, till exempel genom att sälja optioner på stort avstånd från aktuell kurs, justera/avsluta positioner och framför allt aldrig sälja fler optioner än att en förlust fortfarande blir hanterlig och endast utgör en begränsad del av portföljvärdet. Sådana regler hade också OptionSellers.com i sin officiella strategi, men i november förra året inträffade något som fick katastrofala följder för dem. En snabb och kraftig prisuppgång i amerikansk naturgas fick deras innehav i sålda köpoptioner att snabbt skapa stora förluster som de inte kunde hantera, utan hela deras kapital raderades ut. Ett kapital som byggts upp av hundratals privata placerare världen över som nu fick se sina pengar försvinna i tunna luften.

Det som fällde OptionSellers.com var helt och hållet deras bristande förmåga att följa sin egen strategi. De tog för stora positioner, med för många sålda köpoptioner där de dessutom valde lösenpriser som låg för nära aktuellt pris. När utvecklingen började gå dem emot i början av november förra året stängde de heller inte positionerna eller justerade dem, utan avvaktade och blev fångade av en snabb uppgång från ca 3,4 dollar till som högst 4,8 dollar på fyra dagar! De sålda köpoptionerna ökade så mycket i värde att de sålda köpoptionerna köptes tillbaka med tvång, då OptionSellers.com kapital inte räckte för att klara av säkerhetskraven. Resultat blev en förlust som översteg det tillgängliga kapitalet. Det är en följd av att optioner är hävstångsinstrument, där till exempel en termin i naturgas avser 10 000 British Thermal Unit (BTU) som prissätts i dollar och cent. Så en uppgång i naturgaspriset på 1 dollar skulle ge en vinst eller förlust  på 10 000 dollar på en termin. En option avser en termin, så det är givet att värdeförändringen kan bli ytterst svängig, särskilt när volatiliteten stiger och optionspriset ökar än mer.

Intressant att notera är att om positionerna hade varit mindre, till exempel genom att följa den strategi om allokering som OptionSellers.com själva marknadsförde så hade innehavet i naturgasoptioner blivit en lyckad affär, om än med påfrestande svängningar.

optionsellers pie chart

Nu blev istället resultat att kunderna inte bara förlorade sitt kapital, de blev också skyldiga pengar som krävdes för att köpa tillbaka de sålda optionerna.

För min förvaltning av Onsdagsfonden Good Options är OptionSellers.com debacle en nyttig påminnelse om hur viktigt det är med riskkontroll när man säljer optioner. I volatila marknader som naturgas är det bäst att sälja optioner med begränsad risk, till exempel genom olika former av spreads. Då vet man i förväg vad den maximala förlusten kan bli.

Uppdaterade placeringsstrategier publicerade

Då är de uppdaterade placeringsstrategierna publicerade: https://onsdagsfonden.wordpress.com/placeringsstrategier/

För några kanske de nya dagsdatabaserade entryreglerna ter sig något kryptiska. Jag kommer som utlovat att redovisa när signaler genereras och ändringar i portföljerna är aktuella. För de som är intresserade av detaljer har jag några kommentarer:

  • De dagsdatabaserade entryreglerna använder sig alla av 200 dagars expontiellt glidande medelvärde, EMA200. Anledningen till att jag inte väljer Onsdagsfondens trendindikator är att EMA200 är en mycket ofta använd trendindikator i dagsdata.
  • Entryregel 1 och 3 för dagsdata baseras på så kallat momentum, där köpsignaler genereras vid tillfälliga rekyler nedåt i positiv trend. Entryregel 2 söker lägen i en negativ trend där index är ordentligt nedpressat, till exempel vid en korrektion, och där en bottenformation har goda chanser att bildas, genom analys av så kallade Bollingerband.
  • Ingen av de nya entryreglerna kommer att ha någon exceptionell träffsäkerhet, men de kommer att ge möjligheter att kliva in tidigare och/eller på bättre nivåer.
  • Chandelierexiten är oförändrad och aktiveras fortsatt endast på veckodata. Den kompletteras med en exitregel på dagsdata, som visat sig fånga ett antal kraftigare börsnedgångar historiskt.

Ändrade placeringsstrategier för Onsdagsportföljerna

time to change written by hand

Bild från thinkingBIGGER

Jag har analyserat strategierna för Onsdagsportföljerna, exklusive Good Options, och funnit att de lider av en svaghet, nämligen att det ibland tar för lång tid innan innehavet viktas över till aktiefond. Det är ingen nyhet för trendföljande strategier som generellt har utmaningen med eftersläpning att brottas med. Vad jag funnit är att entrynivån med dagens strategier ibland blir för dålig (läs för dyr inköpskurs), särskilt när trenden vänder upp efter en snabb nedgång/korrektion. Just detta läge befinner vi i oss nu.

Jag kommer därför att komplettera strategierna med tre så kallade entryvillkor, eller köpsignaler om man så vill. De är utformade för att ge köplägen på svaghet i stigande trend samt fånga trendomslag tidigare. Ingen av dem kommer att ha någon extraordinär träffsäkerhet, men de kommer tillsammans med de nuvarande reglerna att över tid ge bättre köpnivåer och därmed avkastning. Tillsammans med exitmetoden Chandelier, som i mina ögon fortfarande är en av de bästa, blir det mer balanserade strategier.

Konkret innebär det att jag uppdaterar strategibeskrivningarna under veckan, samt att jag väljer att ignorera den signal om köp som nuvarande strategier givit (tre veckors neutral trend efter negativ). De uppdaterade strategierna sjösätts omedelbart och ger förhoppningsvis köpsignal vid en kommande rekyl. De kompletterande entryreglerna baseras på dagsdata och kan ge köpsignaler när som helst under veckan. Jag kommer naturligtvis att publicera information så snart en köpsignal är på plats.

Dags att köpa råvaror?

commodities.jpg

Bild från easyMarkets

Börsen står lite och svajar nu när vi kommit en god bit in i 2018. Efter en börsuppgång på nästan 10 år sedan finanskrisen 2008 är det måhända flera som funderar på alternativ till aktier, särskilt för placeringar med kortare tidshorisont, upp till 10 år. Här kan en eventuell börsnedgång ställa till stora bekymmer för den tänkta värdeökningen, samtidigt som sparkonton och räntefonder ger blygsam avkastning. Kanske är det dags att titta på den där mystiska råvarumarknaden?

Råvaror, som olja, majs, metaller, kaffe och bomull kan handlas på råvarubörserna, men det är ett ganska stort steg för en privat placerare att öppna en depå hos en amerikansk mäklare. Det finns en uppsjö av certifikat, minifutures, warranter etc.  som följer enskilda råvaror, men för den breda massan är det förmodligen en råvarufond som är det mest lättillgängliga. Då är frågan om det är läge att köpa på sig andelar i en sådan nu? Ser man till ett brett råvaruindex som Bloomberg Commodity Index så ter sig råvaror onekligen lågt prissatta efter en lång tids nedgång sedan toppen i april 2011.

BCI weekly 2018-04-18.png

En intressant detalj med Bloomberg Commodity Index är att det inte ger oljemarknaden så stor vikt som många andra råvaruindex. Ungefär 37% av indexet utgörs av energimarknader, men det inkluderar naturgas, eldningsolja och bensin utöver olja.

Precis som aktiemarknaden har råvaror tydliga perioder av uppgång och fall, inte sällan med dramatiska skiften däremellan. I jämförelse med S&P 500 ter sig råvarumarknaderna rätt så tråkiga från slutet av 1970-talet till slutet av 1990-talet, men sedan blev det åka av!

BCI Monthly 1979-01-01--2018-04-01SP500-Monthly 1979-2018

Många som funderar på råvaror som ett komplement eller alternativ till aktier gör det nog för att man har en bild av att råvaror rör sig motsatt aktier. Så har ju det absolut varit under perioder, och man kan studera samband mellan aktiekurser och råvaror som följande bild visar.

150717-SP-vs-commodities-768x557.png

För min del ser jag inte bilden ovan eller låga råvarupriser som en garanti för att de ska öka, men rent logiskt är ju nedsidan klart mindre jämfört med uppsidan. Kanske blir det så att aktier kommer att falla tillbaka medan råvaror utvecklas stillsamt, eller så får vi se en betydande uppgång i råvaror, vem vet! Råvarumarknader är främst drivna av utbud och efterfrågan, till skillnad från aktier, räntor och valutor som påverkas av många andra parametrar. Men alla marknader präglas till stora delar av mänskligt flockbeteende och det finns utmärkta möjligheter för trendföljande strategier även i råvaror. För den som enkelt vill placera en del av kapitalet i råvarumarknader har Handelsbanken två alternativ: Handelsbankens Råvarufond och XACT Råvaror. Båda jämför sig med SHB Commodity Index, som liknar Bloomberg Commodity Index på det viset att olja- och gassektorn inte har mer än ca 40% vikt.

shb commodity index

Fördelen med XACT Råvaror är att det går snabbt att köpa och sälja, då det är en börshandlad fond. Tänk på att det tillkommer courtage från din mäklare, så månadssparande är troligen mindre lyckat.

En enkel trendföljande strategi är att placera i råvaror när index ligger över det glidande medelvärdet över 200 dagar eller 40 veckor. Tyvärr har jag inte tillgång till SHB Commodity Index i mitt analysverktyg ProRealTime, men Handelsbanken ger tillgång till kurser som man kan ladda ned till Excel och räkna ut medelvärdet själv. Man kan också titta på den veckovisa uppdateringen av Bloomberg Commodity Index som jag gör på bloggen varje vecka, i form av en ETN (Exchange Traded Note) som följer indexet.

DJCI-Weekly 2018-04-18.png

Glöm för all del inte bort exitmetoden, lika viktig för råvaror som aktier! Jag ska från och med nu börja redovisa en råvaruportfölj i veckorapporterna, där man kan följa portföljen och exitnivån med min Chandelier-exit.

För min del använder jag råvarumarknader för att skapa fler placeringsmöjligheter i marknader som har svag koppling till varandra. Priset på kaffe påverkas inte mycket av rörelser i guld eller olja. Till skillnad från aktier som mer eller mindre samfällt går upp eller ned kommer råvaror att ha sina egna liv. Naturligtvis finns det dock faktorer som påverkar råvarumarknaderna generellt, som världsekonomins tillväxt och den amerikanska dollarn. Nästan alla råvaror noteras i dollar och därför måste man vara beredd på att placeringar i råvaror kommer att innebära valutaeffekter.

Börsen fortsätter ned – ytterligare hedge

Stockholmsbörsen utvecklas svagt idag, efter den branta nedgången på USA-börserna igår. I skrivande stund är OMXS30 ned drygt -5% i mars månad och nosar nu på bottennivåerna vid fallet i februari på 1487. För Onsdagsfonden Good Options innebär det ytterligare press på positionerna med sålda säljoptioner. Tack vare strategin att sprida ut etableringen av positioner och välja olika lösenmånader och lösenpriser är utvecklingen fortsatt under god kontroll, men ett par positioner är eller riskerar att hamna ”under vattenytan”. Därför har jag nyligen börjat skapa en så kallad hedge i portföljen, för att minska risken för negativt utfall. Igår utökade jag den hedgen.

Konkret arbetar jag med så kallade covered puts, där jag säljer en OMXS30 säljoption som är ”at the money”, alltså har ett lösenpris som ligger i stort sett där index befinner sig. Samtidigt säljer jag indexterminen. Den maximala vinsten är lika med erhållen optionspremie och uppnås så länge index noteras under säljoptionens lösenpris. Den maximala förlusten är i teorin obegränsad, då index i princip kan stiga hur mycket som helst och då göra att terminen ökar i värde betydligt mer än vad optionspremien bidrar med.

Som alltid när det gäller att sälja optioner gäller det att ha en strategi och planen klar för vad man gör vid olika utfall. Har man det på plats kommer den teoretiskt obegränsade förlusten aldrig att uppstå.

Med denna hedge drar jag in en rätt stor optionspremie som jag kan omvandla till vinst så länge index sjunker eller står still. Den kompenserar de förluster som kan uppstå vid fortsatt nedgång, till en viss gräns. Om nedgången blir för kraftig räcker hedgen inte till, och då får man fundera på ytterligare hedge, alternativt att justera de ursprungliga positionerna. Om index skulle vända tvärt upp igen så är det bra för de ursprungliga positionerna, men dåligt för hedgen. Då får man avveckla hedgen, alternativt har man under nedgången haft möjlighet att säkra den mot uppgång genom att köpa en köpoption i närheten av där man etablerade hedgen.

Det här låter kanske lite komplext och avancerat för några, men i grund och botten handlar det om att skapa sig ett skydd med en försäkring som ger vinst om utvecklingen går en emot och som resulterar i en förlust om index rör sig i förmånlig riktning för ens positioner. Om man har en portfölj med aktier och/eller fonder kan man skapa en hedge genom att till exempel köpa säljoptioner eller sälja köpoptioner mot sitt innehav. I dagsläget är säljoptioner dyra att köpa och köpoptioner billiga, vilket gör att en hedge via en covered put framstår som fördelaktig för Onsdagsfonden Good Options.

Frågor och svar om senaste exit

exit signs

Som ni kunde läsa om i senaste veckorapporten aktiverades exit för två av portföljerna, Onsdagsfonden Sverige och Onsdagsfonden OMXS30. Jag får en del frågor om detta och tänkte därför förtydliga metoden med exit, som jag ser den, med några frågor och svar.

Vad innebär en aktiverad exit?

Att en kurs eller index stängt under den aktuella exitnivån och att innehavet som exiten avser därför ska avyttras.

Säljer man allt innehav i en aktie eller aktiefond, eller delar av det?

Vid en exit säljs allt innehav och placeras på konto alternativt en kort räntefond. Eventuellt periodiskt sparande, som månadssparande, styrs också till räntefonden.

Vad gjorde du konkret?

I söndags lade jag en säljorder på allt innehav i aktiefonderna i portföljerna och en köporder på Spiltan Räntefond Sverige.

Index var ju under exitnivån tidigare i veckan, varför aktiverades inte exit då?

Exitnivån beräknas på veckodata, där det är stängningskursen veckans sista dag som räknas. Samma sak gäller för att avgöra om exit aktiverats, det är sista stängningskurs som jämförs med exitnivå.

Nedgången i fredags verkar ju varit tillfällig, USA-börserna vände upp och Stockholmsbörsen gick starkt i går måndag. Vore det inte bra att avvakta med exit till dess att man vet om kurserna fortsätter ned?

Ingen sitter med kristallkulan som förutspår framtiden. En exitmetod fungerar bara om man följer den disciplinerat. Så fort en exit aktiveras ska en order läggas på att avyttra positionen. Det finns ingen plats för magkänsla eller reservationer. En exit är en försäkring, och den kommer att kosta vid några tillfällen. Syftet är att undvika den stora smällen i form av ett utdraget börsfall. Ibland kommer exiten att aktiveras vid i backspegeln sett helt fel tillfälle, och ibland kommer timingen att vara klockren. Det är inte det avgörande, utan det viktiga är att se effekterna på längre sikt och vara med om skillnaden att stå utanför ett börsras eller vara fast i det.

Om nu börskurserna vänder upp och fortsätter att stiga, är det inte dumt att stå utanför marknaden då?

Jo, och en exit innebär inte att man hissar pestflagg för en aktie/index och nödvändigtvis står utanför marknaden en längre period. Beslutet om att ta en position måste bygga på en entrymetod, vilken för min del är trendföljande. Om trendindikatorn tre veckor efter exit visar positiv trend kommer jag att köpa aktiefonder igen och beräkna nya exitnivåer. Kanske missar jag några procents uppgång, men det är priset för att försäkra mig mot ett mer allvarligt börsfall.

Jag vet inte om exit är något för mig, det verkar surt att kunna förlora pengar jämfört med att bara hålla kvar sitt innehav och vara passiv. Men tanken med en försäkring kanske inte är så dum. Har du skrivit mer om exit tidigare?

En del! 🙂

Börsen slår rekord – vem behöver exits?

Exiten: din vän i med- och motgång

Konsten att använda exit

En exit är en exit

Köpa HM med optioner

HM är en av Stockholmsbörsens aktier med mest spridd ägarkrets och har varit attraktiv under många år på grund av stark tillväxt och god utdelning. De senaste dryga två åren har vi fått se aktiekursen dala och nyhetsflödet vara negativt. Många småsparare får upp ögonen då gamla favoritaktier får stryk och identifierar köpläge. En klassisk trendföljare håller förstås inte med utan står utanför nuvarande rutschkana.

HMB_SS Weekly 2017-11-20

Men som jag tidigare skrivit finns det en intressant teknik att placera i aktier på fallrepet för den som anser att kursen nu kommit ned till fundamentalt och direktavkastningsmässigt intressanta nivåer, nämligen att sälja säljoptioner. Till exempel kan man idag sälja säljoptioner i HM med lösen 170 kr i september 2018 och få in en premie på omkring 8,5 kr. Om kursen i HM håller sig ovanför 170 kr i september nästa år förfaller optionen värdelös och man behåller sin premieintäkt. Om kursen fallit under 170 kr kommer man att få köpa in aktien till 170 kr, vilket man rimligen borde anse vara en bra ingångskurs. Räknar man in premien på 8,5 kr så går man plus/minus noll vid en aktiekurs på 161,5 kr, exklusive courtage.

Att sälja säljoptioner är således ett sätt att köpa in aktier billigt, enligt ens egen värdering, till en mer långsiktig aktieportfölj. Det motsäger förstås inte att man kan få se aktiekursen sjunka ännu mer, men har man  gjort en analys och bedömning av att aktiekursen är attraktiv vid lösenpriset bör man vara trygg i att få in den i portföljen vid den nivån. Särskilt kraftfullt kan det vara att sälja säljoptioner efter en tids nedgång och under dagar då kursen får ett extra tryck nedåt, för då stiger normalt optionspriserna och ger ökad premieintäkt. Det är ett annat sätt att tillämpa principen om att köpa när alla andra säljer, med en modifiering som ger extra trygghet.

Jag har själv inte gjort någon värdering av HM och tar inga positioner för närvarande. Sedan 2015 har kursen gått från 360 kr till strax under 200 kr, så man ska ha respekt för fallande trender. Bolag kan gå i konkurs, men HM har med all säkerhet en framtid och prislappen för den blir allt mer attraktiv för var dag som går.

Råvaror – diversifiering eller ökade möjligheter?

option selling commodities

I Onsdagsfonden Good Options söker jag avkastning genom att sälja optioner. Jag gör en analys om vart det är minst sannolikt att priset på en tillgång ska nå och säljer därefter optioner med lösenpris som ger god marginal till nuvarande kurs samtidigt som jag erhåller tillräckligt med optionspremium. På det viset behöver jag bara att kursen under optionens livslängd inte rör sig för kraftigt åt ”fel håll”, till skillnad från en ägare av en aktie eller råvara som är beroende av att kursen stiger för att tjäna pengar. Från början använde jag mig enbart av optioner i aktieindex (OMXS30) men för några år sedan utökade jag placeringsstrategin till att också omfatta råvarumarknader. Det har varit en ytterst nyttig erfarenhet som visat att sälja optioner i marknader som guld, olja, kaffe, majs, valuta och naturgas fungerar minst lika bra som i aktieindex. Särskilt om man tittar på det senaste året, då låg volatilitet har gjort optionshandel besvärlig på aktiebörser, men de flesta råvarumarknader fortsatt drivas av utbud/efterfrågan och gett goda optionspremier.

Att handla på multipla marknader gör jag inte för att söka den traditionella typen av diversifiering, där nedgångar i en marknad ska kompenseras av uppgångar i andra. För Onsdagsfonden Good Options är det avgörande att få fler möjligheter att ta positioner och därmed öka intäkterna, utan att öka risknivån proportionerligt. Om jag placerar i aktier eller aktiefonder och sprider mina innehav väl över både branscher, bolag och regioner kommer resultatet likväl att påverkas negativt av en allmän börsnedgång. Jag kanske klår index, men en värdeminskning på 20-30% som inte är ovanligt under börsfall är något man ändå vill undvika. Även som säljare av optioner löper jag risk att drabbas negativt av börsnedgångar, då börsfall till naturen ofta är dramatiska, med snabba nedgångar och  hastiga rekyler. Det är helt enkelt svårare att sälja optioner i börsnedgång och säkerhetskraven ökar rejält.

Råvarumarknader har generellt svag koppling/korrelation till varandra. Till exempel har priset på olja inte mycket påverkan på kaffepriset, eller vete på guld. Men det finns samband, bland annat till den amerikanska dollarn, där en stark dollar tenderar att på bred front pressa råvarupriser och vice versa. Med sund riskhantering kan jag likväl ha kapitalet placerat i åtta till tolv marknader parallellt utan den höga risk som det skulle innebära att satsa i motsvarande antal aktiemarknader. Jag gör det återigen inte för klassisk diversifiering, i syfte att minska risk, utan för att nå fler positioner och därmed större intäkter med lägre risk än om jag placerar i en enda marknad. Dollarns kurs i förhållande till den svenska kronan och dess påverkan på nettoresultatet har jag framgångsrikt neutraliserat effekten av genom så kallad valutasäkring.

Med bakgrund av detta kommer jag vid årsskiftet att förändra placeringsstrategin för Onsdagsfonden Good Options så att en större del av kapitalet, 50 %, allokeras för råvarumarknader och 50% för aktieindex (OMXS30). På sikt ser jag att aktieindex kommer att vara en marknad precis som vilken som helst och kanske ha 5-10% allokering, men jag vill skynda varsamt och utvärdera först innan ytterligare förändringar.

Till sist några ord om kapital och allokering i en optionssäljares portfölj. Även med diversifierade marknader med svaga kopplingar till varandra krävs det fortfarande en metod för att begränsa sin risk, både per marknad och för portföljen som helhet. Det är särskilt viktigt att säkerställa tillräcklig marginal för oväntad utveckling samt att ha ett tydligt tak för hur mycket man kan satsa i varje marknad. Precis som Michael Gross och James Cordier på OptionSellers.com skriver är ett av de vanligaste misstagen att ta för stora positioner och ha för lite fritt kapital. Så här ser en sunt diversifierad portfölj ut för en optionssäljare enligt dem.

Vän av ordning ser att summan av optionspremierna för de åtta marknaderna inte blir 50% av kapitalet, vilket kommer sig av att premierna genererar säkerhetskrav på i storleksordningen 2,5 gånger optionspremien i de flesta råvarumarknaderna.

Slagen av index

how-to-really-beat-index-funds-741x495.jpg

Bild från Retirement Watch

Placerar du pengar i aktier eller aktiefonder vill du naturligtvis få bra avkastning. Ju större värdeökning desto bättre. Ett vanligt sätt att mäta hur bra resultat du uppnår är att jämföra med börsindex. Hittills i år har Stockholmsbörsens breda index OMXSB stigit med 10,7%, inklusive utdelningar. Ett riktigt bra resultat, klart över den långsiktiga genomsnittliga siffran på 7-8% för aktier. En jämförelse med Onsdagsfonden Good Option visar att andelsvärdet under samma period ökat med 10,1%. Det hade alltså gett mer att vid årsskiftet placera i en bred svensk aktieindexfond än att investera i placeringsklubben. Så mycket för Onsdagsfondens placeringsstrategi, eller?

För att svara på den retoriska frågan gäller det att se upp så man inte jämför äpplen med päron. Sätter man pengar i en aktiefond kommer kapitalet naturligtvis att utvecklas ungefär som börsen, minus förvaltningsavgifter. Goda börsperioder får man en stark utveckling, medan nedgångar snabbt kan tära på resultatet. Målet för Onsdagsfonden Good Options är en god avkastning i en jämn takt, för att man som placerare ska kunna välja när man vill ta ut pengar istället för att behöva vänta in rätt läge på börsen. Portföljen innehåller inga aktier utan intäkterna skapas genom att sälja optioner på en mängd olika marknader, från aktiebörs till råvaror och valutor. Det är långt ifrån förvaltningen av en vanlig aktiefond. Därför kommer Good Options inte nödvändigtvis alltid slå börsindex, men min övertygelse är att placeringsstrategin har en plats ändå.

värdeutveckling 2017 2017-09-26.png

Fördelen med Good Options är som synes den jämna utvecklingen. Att andelsvärdet sackar efter börsindex i perioder är lätt att acceptera om dessutom avkastningsmålet på 15% nås. Det är nyttigt att bedöma utvecklingen under goda börsår, då konkurrensen från aktier och aktiefonder är stark. Många sitter på fina resultat i portföljen, och det är alltid lätt att investera i aktier när kurserna går upp. Förr eller senare kommer det nedgångar och då gäller det att ha en plan. Målet för Good Options är att nå samma typ av avkastningskurva oavsett om börsen går upp eller ned, så om jag ville visa upp mer säljande resultat vore det bara att avvakta en börsnedgång!