Råvaror – diversifiering eller ökade möjligheter?

option selling commodities

I Onsdagsfonden Good Options söker jag avkastning genom att sälja optioner. Jag gör en analys om vart det är minst sannolikt att priset på en tillgång ska nå och säljer därefter optioner med lösenpris som ger god marginal till nuvarande kurs samtidigt som jag erhåller tillräckligt med optionspremium. På det viset behöver jag bara att kursen under optionens livslängd inte rör sig för kraftigt åt ”fel håll”, till skillnad från en ägare av en aktie eller råvara som är beroende av att kursen stiger för att tjäna pengar. Från början använde jag mig enbart av optioner i aktieindex (OMXS30) men för några år sedan utökade jag placeringsstrategin till att också omfatta råvarumarknader. Det har varit en ytterst nyttig erfarenhet som visat att sälja optioner i marknader som guld, olja, kaffe, majs, valuta och naturgas fungerar minst lika bra som i aktieindex. Särskilt om man tittar på det senaste året, då låg volatilitet har gjort optionshandel besvärlig på aktiebörser, men de flesta råvarumarknader fortsatt drivas av utbud/efterfrågan och gett goda optionspremier.

Att handla på multipla marknader gör jag inte för att söka den traditionella typen av diversifiering, där nedgångar i en marknad ska kompenseras av uppgångar i andra. För Onsdagsfonden Good Options är det avgörande att få fler möjligheter att ta positioner och därmed öka intäkterna, utan att öka risknivån proportionerligt. Om jag placerar i aktier eller aktiefonder och sprider mina innehav väl över både branscher, bolag och regioner kommer resultatet likväl att påverkas negativt av en allmän börsnedgång. Jag kanske klår index, men en värdeminskning på 20-30% som inte är ovanligt under börsfall är något man ändå vill undvika. Även som säljare av optioner löper jag risk att drabbas negativt av börsnedgångar, då börsfall till naturen ofta är dramatiska, med snabba nedgångar och  hastiga rekyler. Det är helt enkelt svårare att sälja optioner i börsnedgång och säkerhetskraven ökar rejält.

Råvarumarknader har generellt svag koppling/korrelation till varandra. Till exempel har priset på olja inte mycket påverkan på kaffepriset, eller vete på guld. Men det finns samband, bland annat till den amerikanska dollarn, där en stark dollar tenderar att på bred front pressa råvarupriser och vice versa. Med sund riskhantering kan jag likväl ha kapitalet placerat i åtta till tolv marknader parallellt utan den höga risk som det skulle innebära att satsa i motsvarande antal aktiemarknader. Jag gör det återigen inte för klassisk diversifiering, i syfte att minska risk, utan för att nå fler positioner och därmed större intäkter med lägre risk än om jag placerar i en enda marknad. Dollarns kurs i förhållande till den svenska kronan och dess påverkan på nettoresultatet har jag framgångsrikt neutraliserat effekten av genom så kallad valutasäkring.

Med bakgrund av detta kommer jag vid årsskiftet att förändra placeringsstrategin för Onsdagsfonden Good Options så att en större del av kapitalet, 50 %, allokeras för råvarumarknader och 50% för aktieindex (OMXS30). På sikt ser jag att aktieindex kommer att vara en marknad precis som vilken som helst och kanske ha 5-10% allokering, men jag vill skynda varsamt och utvärdera först innan ytterligare förändringar.

Till sist några ord om kapital och allokering i en optionssäljares portfölj. Även med diversifierade marknader med svaga kopplingar till varandra krävs det fortfarande en metod för att begränsa sin risk, både per marknad och för portföljen som helhet. Det är särskilt viktigt att säkerställa tillräcklig marginal för oväntad utveckling samt att ha ett tydligt tak för hur mycket man kan satsa i varje marknad. Precis som Michael Gross och James Cordier på OptionSellers.com skriver är ett av de vanligaste misstagen att ta för stora positioner och ha för lite fritt kapital. Så här ser en sunt diversifierad portfölj ut för en optionssäljare enligt dem.

Vän av ordning ser att summan av optionspremierna för de åtta marknaderna inte blir 50% av kapitalet, vilket kommer sig av att premierna genererar säkerhetskrav på i storleksordningen 2,5 gånger optionspremien i de flesta råvarumarknaderna.

Annonser

Slagen av index

how-to-really-beat-index-funds-741x495.jpg

Bild från Retirement Watch

Placerar du pengar i aktier eller aktiefonder vill du naturligtvis få bra avkastning. Ju större värdeökning desto bättre. Ett vanligt sätt att mäta hur bra resultat du uppnår är att jämföra med börsindex. Hittills i år har Stockholmsbörsens breda index OMXSB stigit med 10,7%, inklusive utdelningar. Ett riktigt bra resultat, klart över den långsiktiga genomsnittliga siffran på 7-8% för aktier. En jämförelse med Onsdagsfonden Good Option visar att andelsvärdet under samma period ökat med 10,1%. Det hade alltså gett mer att vid årsskiftet placera i en bred svensk aktieindexfond än att investera i placeringsklubben. Så mycket för Onsdagsfondens placeringsstrategi, eller?

För att svara på den retoriska frågan gäller det att se upp så man inte jämför äpplen med päron. Sätter man pengar i en aktiefond kommer kapitalet naturligtvis att utvecklas ungefär som börsen, minus förvaltningsavgifter. Goda börsperioder får man en stark utveckling, medan nedgångar snabbt kan tära på resultatet. Målet för Onsdagsfonden Good Options är en god avkastning i en jämn takt, för att man som placerare ska kunna välja när man vill ta ut pengar istället för att behöva vänta in rätt läge på börsen. Portföljen innehåller inga aktier utan intäkterna skapas genom att sälja optioner på en mängd olika marknader, från aktiebörs till råvaror och valutor. Det är långt ifrån förvaltningen av en vanlig aktiefond. Därför kommer Good Options inte nödvändigtvis alltid slå börsindex, men min övertygelse är att placeringsstrategin har en plats ändå.

värdeutveckling 2017 2017-09-26.png

Fördelen med Good Options är som synes den jämna utvecklingen. Att andelsvärdet sackar efter börsindex i perioder är lätt att acceptera om dessutom avkastningsmålet på 15% nås. Det är nyttigt att bedöma utvecklingen under goda börsår, då konkurrensen från aktier och aktiefonder är stark. Många sitter på fina resultat i portföljen, och det är alltid lätt att investera i aktier när kurserna går upp. Förr eller senare kommer det nedgångar och då gäller det att ha en plan. Målet för Good Options är att nå samma typ av avkastningskurva oavsett om börsen går upp eller ned, så om jag ville visa upp mer säljande resultat vore det bara att avvakta en börsnedgång!

Heta råvaror

hot-commodities-how-anyone-can-invest-profitably-in-the-world-s-best-market

Om man vill lära sig mer om att investera i råvaror kan jag rekommendera boken Hot Commodities av Jim Rogers. Den har några år på nacken, men är fortfarande en god introduktion till att förstå hur råvarumarknader fungerar och handlas. När boken kom ut 2004 var råvaror sedan slutet av 90-talet inne i en period av generell uppgång och Rogers förutspådde att marknaden skulle fortsätta gå upp länge till, kanske ända fram till våra dagar. Nu blev det inte riktigt så, då råvaror toppade i början av 2011 och har haft en dyster utveckling sedan dess.

E-TRACS LINKED TO THE BLOOMBERG COMMODI.png 2017-08-24.png

Rogers argumenterade för att råvaror skulle fortsätta gå upp därför att aktier var i en negativ trend sedan milleniumyran och att trenden förmodligen också skulle fortsätta. I boken tar han upp det faktum att aktier och råvaror tenderar att utvecklas helt olika, så att råvaror går upp när aktier faller och vice versa. Det här har han observerat sedan mitten av 60-talet. Tekniskt uttryckt så korrelerar råvaror och aktier med nära -1, vilket är intressant då man söker diversifiera sin portfölj av placeringar. Att det ligger något i vad Rogers hävdar hittar man stöd för om man tittar på utvecklingen i olika tidsperspektiv, till exempel de senaste fem åren för S&P 500 jämfört med Rogers egenutvecklade RICI-index.

sp500 vs RICI 2012-2017

Bild från Bloomberg

Genom att diversifiera en portfölj av aktier och aktiefonder med råvaror bör man alltså kunna jämna ut värdekurvan. Som trendföljare ser jag främst möjligheterna i att investera i fler marknader och krama ur avkastning ur dem oavsett om aktiebörserna går upp eller ned.

Framför allt ger råvarumarknader mig möjligheten att sälja optioner baserat på analyser av vart det är minst sannolikt att priset når. Över tid beror prisutvecklingen på efterfrågan och utbud på ett betydligt tydligare sätt än för aktier, vilket underlättar analysen. Optionsmarknaderna är överlag också mycket likvida, åtminstone för de större råvarumarknaderna, vilket förenklar handeln.

Så kanske det börjar bli dags även för mer långsiktiga investerare att titta på råvaror som placering, efter en lång tids börsuppgång och motsvarande nedgång för råvaror. För min del är råvaror en naturlig del av det jag dagligen följer, och jag misstänker att de kommer att spela en allt viktigare del i mina strategier.

Tack för kaffet – diversifiera med råvaror

4quad-commodities

Det diskuteras allt mer om vikten av att diversifiera sina placeringar. Då avser jag inte standardrådet att köpa aktier i fler bolag, branscher eller regioner, utan om äkta diversifiering i tillgångsklasser som har negativ eller svag korrelation med aktier och varandra. Till exempel olja, kaffe, guld, majs och vete. Men det finns några saker att fundera över innan du köper guld för 10% av din portfölj. Till exempel att råvaror nästan alltid påverkas av dollarkursen, inte bara i förhållande till den svenska kronan utan också för att en stark dollar tenderar att pressa råvarupriser och vice versa. Sedan är råvarumarknader mycket mer drivna av utbud och efterfrågan än aktier, och många marknader har inte den långsiktiga kursökning som aktiebörser uppvisar. Om många vill ha vete så kommer driver det upp priserna vartefter producenterna ökar volymerna och priset sjunker. Säsongsmönster är också något som påverkar prisutvecklingen för många råvaror, till exempel att spannmål generellt är som billigast efter skörden eller att oljepriset brukar sjunka under hösten. Guld som ”råvara” är en intressant marknad då den mer är som en valuta utan vidare stark koppling till produktion och fysisk efterfrågan. Ränte- och inflationsnivåer påverkar guldpriset, liksom riskaptiten på aktie- och finansmarknader.

Visst kan du köpa på dig råvaror för att diversifiera din portfölj, i syfte att minska risken och stabilisera avkastningen. Men att bara köpa och behålla anser jag är en undermålig ansats, liksom det är för aktier och aktiefonder. Varför köpa en råvara som har hög sannolikhet att gå ned i pris och där du inte kan utgå från att den är negativt korrelerad med börsen, alltså att aktierna har motsvarande höga sannolikhet att gå upp. Låt istället din placeringsstrategi omfatta även råvarorna och hitta enkla regler för när du köper och säljer även dem. På det viset slipper du lita på turen med tajmingen och undvika att sitta fast i en utdragen nedgång. Du behöver även fundera på hur du ska placera i råvarumarknader. Det finns en mängd alternativ, som börshandlade fonder, certifikat, mini-futures, CFD. För min del handlar jag uteslutande optioner och terminer på de amerikanska råvarubörserna direkt via en amerikansk mäklare. Det ger mig en tydlig koppling till marknaden och möjlighet att kontrollera min risk på bästa sätt.

När du satt dig in i råvarumarknaderna och känner dig mogen att införliva dem i din placeringsstrategi rekommenderar jag att sälja optioner för att generera robust avkastning. Just i råvarumarknader är det särskilt effektivt, med många marknader, låga säkerhetskrav och hög likviditet i de flesta marknaderna. Jag har skrivit om denna teknik tidigare.

Att handla råvaror är ett sätt att uppnå diversifiering på riktigt och få uppleva marknader med fysiska produkter som går att ta på, till exempel kaffe som är en av världens mest handlade råvaror. Här har jag de senaste veckorna sålt köpoptioner med bred marginal till nuvarande pris, då sannolikheten för att priset stiger kraftigt nu när det mesta av skörden i Brasilien är avklarad är liten.

Coffee C Full1217 Future 2017-08-15

Det finns en del att fundera på innan man handlar i råvaror. Om man köper och säljer i utländsk valuta, till exempel dollar, behöver man ha koll på valutakursen och beräkna både kapitalvinst och valutavinst för varje affär. En intressant skattemässig egenhet är att förluster på råvaror som olja, guld och spannmål bara är avdragsgilla till 70% mot vinster. Har man gjort en vinst på 1000 kr i guld och en förlust i olja på lika mycket blir skatten inte noll utan 0,3*(1000-1000*0,7)=90 kr. Observera att detta också gäller Bitcoin! Handel i valuta, räntepapper eller utländska börsindex har normal kvittningsrätt, 100%. Det här är en skevhet i kapitalvinstreglerna som borde rättas till.

Sur börs och fördelarna med diversifiering

Kim-Jong-Un-attack-Trump-US-world-war-740550.jpg

Bild från Express

En våg av oro sveper över världens börser, där till och med USA-börserna backar i rörelser som vi inte sett på länge. Är det dags för den av många förutspådda börsnedgången, och är världen på väg att sättas i brand av det upptrappade tonläget om Nordkoreas kärnvapenprogram? Eller är det bara en rekyl i en lång tids uppåtgående börs vi ser? Svaret på den frågan vet vi som vanligt inte förrän vi ser i backspegeln om en tid framöver.

Så kallade korrektioner på aktiebörser är lika naturliga som behövliga. Värderingarna måste få andhämtningspauser och samla kraft för att sedan kunna åter stiga. Tricket är att skilja en korrektion på 5-15% från inledningen av en mer betydande nedgång. Ingen kan i längden gissa rätt, men med exits kan man alltid skydda sitt kapital genom att sälja vid en viss storlek på nedgången och sedan köpa aktier och aktiefonder igen när börstrenden förefaller peka uppåt igen. Många pratar om vikten av diversifiering för att sprida riskerna i aktieportföljen. Genom att placera i olika länder, regioner och branscher ska man undvika de allra mest spektakulära nedgångarna. Det låter sunt i teorin, men i praktiken kommer alla aktier att drabbas i en börsnedgång och det placerade kapitalet kommer snabbt att krympa. En äkta diversifiering handlar därför om att placera i andra typer av finansiella marknader som inte rör sig i samma rytm som aktier.

option selling commodities

Placeringsstrategin Onsdagsfonden Good Options handlar på ett stort antal råvarumarknader som aktieindex, olja, guld, naturgas, kaffe, majs, valuta etc.  I en allt mer globalt sammankopplad ekonomi är det periodvis så att även råvaror rör sig samfällt, till exempel när den amerikanska dollarn är stark eller svag. Men över tid beror kaffepriset på tillgång och efterfrågan, inte av hur börserna, dollarna eller oljepriset utvecklas. Det lägger grunden för en diversifiering på riktigt, där jag kan ta positioner i många marknader utan att riskera att de alla rör sig åt samma håll samtidigt.

Onsdagsfondens trendföljande kärna är sund och god, men långtifrån unik. Många använder trendanalyser för att fatta placeringsbeslut. Betydligt färre jobbar med exitmetoder, så där finns en potential till ”edge”. Men det som visat sig vara den avgörande pusselbiten till en avgörande konkurrensfördel är metoden att sälja optioner. I kombination med trendföljning och exits är det en kraftfull placeringsstrategi som fungerar i nästan alla marknadsförhållanden. Till skillnad från traditionell trendföljning är man inte beroende av att kursen fortsätter i den riktning man identifierat. Kursen behöver inte nå en viss nivå inom en given tid för att det ska bli en god vinst, och man kan även klara att kursen går mot den identifierade trenden, så länge den inte går emot för mycket.

För placeringsklubben har det varit en god utveckling de senaste veckorna då flera råvarumarknader rört sig i tydliga trender. Jag kan även dra nytta av nedgången på Stockholmsbörsen, även om jag förstås måste vara beredd att justera positionerna om kurserna börjar falla kraftigare.

Dröm om att bli miljonär

Business millionaire

Bild från WiseBread

Det finns många råd om hur man ska placera sina pengar för att få en bra avkastning. Många av dem fokuserar på långsiktighet och ränta-på-ränta-effekten, där man får rådet att vara passiv, spara regelbundet och ha tålamod för att sedan få se pengarna växa till oanade höjder. Och visst, det går snabbt att räkna ut att om man månadssparar 750 kr under 30 år och sätter pengarna i en börsindexfond som i snitt ger 8% årlig ökning så är dagens 35-åring framme vid miljonärsmålet som nybliven pensionär vid 65 års ålder. Att spara långsiktigt är definitivt en viktig del av ens privatekonomi. Att stärka upp pensionen med gott tjänstepensionssparande liksom att ge barnen en trygg start i livet är viktiga mål. Problemet för min del är att livet innehåller fler utmaningar än de riktigt långsiktiga. Man ska ändra boende, kanske bilda familj, utveckla sig med hobby och resor, köpa tjänster som sparar tid och möjligen satsa en del på materiell standard. Ibland tar livet oväntade vändningar via till exempel sjukdom eller arbetslöshet. Allt detta kräver kapital och har en sparhorisont på betydligt kortare tid än 20-30 år. För mig ligger många sparplaner mellan tre till tio år fram i tiden och det är perioder där det kan vara riskabelt att följa förespråkarna för långsiktighet om man placerar pengarna på börsen. Utfallet kan bli fantastiskt om man har tur, men bedrövligt om man har otur med tajmingen, som exemplet nedan med femårigt sparande på svenska börsen visar.

5-ars-sparande

Det är av denna anledning som jag trycker så mycket på egen aktiv förvaltning där man skyddar sitt kapital från större börsnedgångar. Det handlar inte om att slå index varje år, utan om att få makten att själv avgöra när man vill ta ut sitt sparade kapital och inte behöva vänta på att börsen ska vända upp från ett börsfall innan det är möjligt. Som en aktiv placerare måste man lägga lite mer tid på att uppdatera och bevaka sina exits och mentalt klara av att köpa och sälja när det är dags. Skatter och deklaration är ett mindre problem tack vara investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Den extra arbetsinsatsen är i mina ögon en låg kostnad för att skydda sig mot otur, vilket kan drabba en passiv sparare hårt.

Med en enkel placeringsstrategi som talar om när det är dags att köpa och sälja kan du också spola alla snusförnuftiga råd om att välja risknivå, sprida riskerna och, just det, vara långsiktig. Verklig risk är sannolikheten att förlora pengar multiplicerat med summan du kan komma att förlora, inte en massa tillbakablickande på hur en fond har svängt i värde historiskt eller vilken avkastning den haft. Sätter du en exit vet du vid varje tillfälle vad din maximala förlust är och kan enkelt anpassa din portfölj av sparande efter det. Du behöver heller inte vrida och vända på om det är dags att växla till säkrare sparande, då du själv står för säkerheten genom att sälja innan en börsnedgång raderar ut en stor del av dina upparbetade vinster.

Egen aktiv förvaltning, placeringsstrategi och exits brukar förespråkare för långsiktighet avfärda med att det handlar om tajming av marknaden och att det är omöjligt. Men för sparande som inte är långsiktigt är det faktiskt också omöjligt att följa de långsiktigas taktik. Att köpa aktier när börsen går upp och sälja när den går ned handlar inte om att hitta toppar och bottnar på börsen utan om att stå utanför de stora nedgångarna och vara med på de längre uppgångarna. Det är definitivt ingen omöjlighet men kräver lite disciplin och en förmåga att följa sina regler.

Så dröm gärna om att bli miljonär i hängmattan men kom ihåg att det handlar om ett väldigt långsiktigt sparande. Blanda därför upp miljonärsdrömmen med funderingar på hur det mer vardagsnära sparandet ska gå till.

Farväl Avanza Zero, välkommen SPP Aktiefond Sverige

Jag förändrar placeringsstrategin Onsdagsfonden PPM genom att byta ut aktiefonden Avanza Zero mot AP7 Aktiefond, som är en vanligt förekommande fond i premiepensionssparares portföljer. Skälet till bytet är dels att ge de som har innehav i fonden möjlighet att kunna bevaka trend och exitnivåer, dels att kunna dra nyttan av den hävstång som AP7 Aktiefond använder, vilken förstärker fondens värdeutveckling. Baksidan är förstås att vid en börsnedgång kommer AP7 Aktiefond att gå ned mer än marknaden, men som en trendföljare med exitmetod är det något jag har möjligheten att minimera konsekvensen av. Fondens jämförelseindex är MSCI All Country World Index, vilket jag kan bevaka i analysprogrammet ProRealTime via ETF:en MSCI ACWI Index Fund (ACWI).

Samtidigt så introducerar jag en ny placeringsstrategi, Onsdagsfonden Sverige, som till största delen liknar Onsdagsfonden PPM. Skillnaden är att jag använder SPP Aktiefond Sverige, som uppfyller mina krav på låg avgift och nära koppling till sitt index. Fonder som SPP Aktiefond Sverige kan användas för allt fondsparande, från tjänstepension till privat. Har man inte tillgång till SPP:s fonder kan man ändå använda SPP Aktiefond Sverige som en jämförelse för att hitta en liknande. Till skillnad från Avanza Zero finns här ingen övre insättningsgräns och aktieportföljen är också bredare, med 60-80 bolag. Det innebär att man får med även lite mindre bolag, vilket varit historiskt gynnsamt. SPP Aktiefond Sverige jämför sig med Stockholmsbörsen Benchmark Index, där jag väljer att använda dess prisindex för att följa trend och exit ( OMX STOCKHOLM BENCHMARK CAP_PI , OMXSBCAPPI). Det är ju trenden för aktiekurserna i indexet som är intressant att följa.

Dessa förändringar kommer jag att sjösätta efter nästa vecka, då det är dags att avgöra om Onsdagsfonden PPM ska växla från ränte- till aktiefond eller inte, efter tidigare exit. Jag kommer att fortsätta följa OMXS30-index då det är viktigt för Onsdagsfonden Good Options placeringar i indexoptioner.